Mød en me­d­ar­bej­der

For at give dig et billede på, hvem vi har ansat i Familieretshuset, og hvilke opgaver vi til dagligt løser, har vi udarbejdet en række medarbejderportrætter, som du er meget velkommen til at se nærmere på.

Mød en medarbejder

Christine Holm Skylvad IT Udvikling

Chri­sti­ne ud­vik­ler IT-løs­nin­ger med me­ning

Medarbejderportræt af Christine der er digitaliseringskonsulent i IT Udvikling

Billede af Tara

Ta­ra sik­rer bør­ne­nes stem­me

Medarbejderportræt af Tara, der er børnesagkyndig børnerådgiver i Børneenheden.

Chri­stof­fer gi­ver fa­mi­li­er pa­pir på fa­mi­lie­sta­tus

Medarbejderportræt af Christoffer, der arbejder som juridisk fuldmægtig i Adoption og Anerkendelse.

Billede af Line

Li­ne la­der folk skil­le

Medarbejderportræt af Line, der arbejder som kontorfunktionær i Separation, Skilsmisse og Navne.

Billede af Louise

Lou­i­se træf­fer vig­ti­ge, mid­ler­ti­di­ge af­gø­rel­ser

Medarbejderportræt af Louise, der arbejder som juridisk fuldmægtig i Visitation og Forældreansvar.

Billede af Senijada

Se­ni­ja­da rå­d­gi­ver om bi­drags­spørgs­mål

Medarbejderportræt af Senijada, der arbejder som juridisk specialkonsulent i Bidrag

Billede af Simon

Si­mon for­hin­drer pro­for­maæg­te­ska­ber i Dan­mark

Medarbejderportræt af Simon, der arbejder som kontorfuldmægtig i Internationale Ægteskaber.

Billede af Aya

Aya hjæl­per par, når de vil skil­les

Medarbejderportræt af Aya, der arbejder som juridisk fuldmægtig i Separation, Skilsmisse og Navne.

Billede af Frederikke

Fre­de­rik­ke fø­rer til­syn med vær­ge­mål

Medarbejderportræt af Frederikke, der arbejder som juridisk fuldmægtig i Værgemål

Billede af Linda

Lin­das dag hand­ler om nav­ne

Medarbejderportræt af Linda, der arbejder som kontorfunktionær i Separation, Skilsmisse og Navne.

Billede af Alex

Alex hol­der mø­der med for­æl­dre i brud­te fa­mi­li­er

Medarbejderportræt af Alex, der arbejder som jurist i Børn og Forældre.

Billede af Monica

Mo­ni­ca vi­si­te­rer for­æl­dre­ansvars­sa­ger

Medarbejderportræt af Monica, der arbejder som juridisk fuldmægtig i Visitation og Forældreansvar.

Billede af Signe

Sig­ne sør­ger for, at børn får re­gi­stre­ret en far

Medarbejderportræt af Signe, der arbejder som kontorfunktionær i Faderskab og Bidrag.

Billede af Tanja

Tanja er driv­kraft i vær­ge­måls­sa­ger

Medarbejderportræt af Tanja, der arbejder som kontorfunktionær i Værgemål.

Ka­tri­ne hjæl­per bor­ger­ne i te­le­fo­nen

Medarbejderportræt af Katrine, der arbejder i Borgerinformation - Familieretshusets telefoniske indgang.

Tasja spar­rer med le­del­sen og re­k­rut­te­rer nye me­d­ar­bej­de­re

Medarbejderportræt af Tasja der er HR-Partner i HR-kontoret.