Nyheder

22. november 2023

Så­dan er reg­ler­ne for samvær mel­lem jul og nytår

Nogle forældre aftaler selv, hvordan de fordeler samværet med deres fælles børn henover jul og nytår. Andre indgår særlige aftaler omkring samvær i forbindelse med fx juleferien med Familieretshusets hjælp. De særlige aftaler afløser derfor de almindelige samværsaftaler.
20. november 2023

Mi­ni­ster ud­pe­ger med­lem­mer til det rå­d­gi­ven­de ud­valg

Den 14. november udpegede Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil nye medlemmer til det rådgivende udvalg.
17. november 2023

Nye bi­dragstak­ster for 2024

Ved årsskiftet ændres en række bidragssatser for det kommende år. Takster for børnebidrag, fødsels- og barselsbidrag foreligger. Øvrige takster offentliggøres, så snart de foreligger.
31. oktober 2023

Nyt om hjem­me­in­se­mi­na­tion og med­mo­der­skab

Familieretshuset har tidligere givet afslag på registrering af medmoderskab, når insemination med donorsæd ikke var foregået via en klinik, men hvor de kommende forældre selv har forestået inseminationen. En nylig dom fra Højesteret underkender imidlertid denne praksis.
4. oktober 2023

Æn­dret prak­sis: Re­gi­stre­ring af med­mo­der­skab med hjem­me­in­se­mi­na­tion ved hjælp af en sund­heds­per­son

Familieretshusets ændrer praksis i forhold til registrering af medmoderskab til et barn, der er blevet til ved hjemmeinsemination, hvor en sundhedsperson ikke har været involveret i forbindelse med foretagelsen af selve inseminationen.
13. september 2023

Be­ta­ling af bør­ne­bi­drag gæl­der og­så i fe­ri­er

Betaler du børnebidrag – og er der et fastsat eller et aftalt fast, løbende børnebidrag hele året - gælder dette også for ferieuger. Beløbet er hverken større eller mindre end resten af året.
7. september 2023

Stu­di­estart og ud­dan­nel­ses­bi­drag

Familieretshuset modtager for tiden mange ansøgninger fra forældre, som søger om uddannelsesbidrag til deres barn. Læs om du kan søge om uddannelsesbidrag til dit barn, og hvad du skal være opmærksom på.
Ældre nyhed: 4. september 2023

Ny un­der­sø­gel­se: For­æl­dres op­le­vel­ser med det fa­mi­li­e­ret­li­ge sy­stem

VIVE har netop offentliggjort en ny undersøgelse, som viser udviklingen i forældres oplevelser med deres forløb i det familieretlige system fra 2019 til 2022.