Nyheder

Ældre nyhed: 20. februar 2024

Ny be­ret­ning fra Rigs­re­vi­sio­nen om det fa­mi­li­e­ret­li­ge sy­stem

I dag har Rigsrevisionen offentliggjort en beretning til Statsrevisorerne, hvor de har undersøgt sagsforløbet i det familieretlige system.
Ældre nyhed: 1. februar 2024

Samvær på Sto­re be­de­dag

Store bededag er fra 2024 ikke længere en fridag, fordi den er blevet afskaffet som en helligdag. Det får betydning for de børn, som har samvær på Store bededag i 2024 og fremadrettet.
Ældre nyhed: 18. januar 2024

Yn­gre børn fø­ler sig end­nu me­re set og hørt i skils­mis­sesa­ger

De yngre børn bliver gennem børnesamtaler og kontaktpersonordning i højere grad end tidligere hørt og deres perspektiv bringes endnu mere i spil, når forældrene har en sag i Familieretshuset. Det viser en ny undersøgelse fra VIVE, som er deres anden undersøgelse af børneinddragelsen i Familieretshuset.
Ældre nyhed: 3. januar 2024

Mod­ta­ger el­ler be­ta­ler du den ret­te bi­drags­sats?

Bidragssatser som fx børnebidrag reguleres én gang i året. Til januar stiger satserne, og I bør derfor allerede nu ændre den faste overførsel, så den passer med det nye beløb for 2024.
Ældre nyhed: 17. november 2023

Nye bi­dragstak­ster for 2024

Ved årsskiftet ændres en række bidragssatser for det kommende år. Takster for uddannelsesbidrag, navngivningsbidrag, konfirmationsbidrag, børnebidrag, fødsels- og barselsbidrag foreligger.
Ældre nyhed: 22. november 2023

Så­dan er reg­ler­ne for samvær mel­lem jul og nytår

Nogle forældre aftaler selv, hvordan de fordeler samværet med deres fælles børn henover jul og nytår. Andre indgår særlige aftaler omkring samvær i forbindelse med fx juleferien med Familieretshusets hjælp. De særlige aftaler afløser derfor de almindelige samværsaftaler.
Ældre nyhed: 20. november 2023

Mi­ni­ster ud­pe­ger med­lem­mer til det rå­d­gi­ven­de ud­valg

Den 14. november udpegede Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil nye medlemmer til det rådgivende udvalg.
Ældre nyhed: 31. oktober 2023

Nyt om hjem­me­in­se­mi­na­tion og med­mo­der­skab

Familieretshuset har tidligere givet afslag på registrering af medmoderskab, når insemination med donorsæd ikke var foregået via en klinik, men hvor de kommende forældre selv har forestået inseminationen. En nylig dom fra Højesteret underkender imidlertid denne praksis.