Ældre borger under værgemål og datter

Vær­ge­mål

Nogle personer kan på grund af deres helbred ikke træffe beslutninger om personlige forhold, eksempelvis om de skal flytte, eller beslutninger om deres økonomi. De kan derfor have behov for, at andre træffer beslutningerne for dem. Familieretshuset kan iværksætte værgemål for personer, der har behov for det.

Hvad er vær­ge­mål?

Et værgemål betyder, at en person får tildelt en værge, som kan handle på vedkommendes vegne. På denne side kan du finde svar på spørgsmål som: hvem kan få en værge, hvem der kan blive værge, og hvordan søger man om værgemål.

Sags­be­hand­ling­sti­der for vær­ge­mål og frem­tids­fuld­magt

Her kan du finde status på Familieretshusets sagsbehandling af værgemålssager og fremtidsfuldmagtssager.

Hvis du vil sø­ge vær­ge­mål?

Du kan søge om et værgemål til en person, når der helt konkret er brug for det. Der er normalt kun brug for et værgemål, når man ikke på anden måde kan få den nødvendige hjælp.

Hvis du vil æn­dre el­ler op­hæ­ve et vær­ge­mål

Her kan du søge om ændring eller ophævelse af et allerede eksisterende værgemål.

Min­dre­åri­ge

Mindreårige er personer under 18 år, der ikke har indgået ægteskab. Mindreårige er under værgemål og dermed umyndige.

Vær­gens an­svar og op­ga­ver

Når man er udpeget som værge, får man tildelt et stort ansvar og en række opgaver. Få et overblik over, hvad man som værge skal.

Til­syn med vær­ge

Når en person har fået beskikket en værge, har Familieretshuset som udgangspunkt pligt til at føre tilsyn med værgen. Det betyder også, at du kan rette henvendelse til Familieretshuset, hvis du vil klage over en værge.

Mi­tID og hjælp til på­rø­ren­de

Har du brug for at hjælpe en pårørende med at oprette et MitID eller hjælpe dem med for eksempel netbank og digital post?

Fra­ta­gel­se af den ret­li­ge hand­le­ev­ne

En person kan helt eller delvist få frataget retten til at handle økonomisk på egne vegne. Det kaldes fratagelse af den retlige handleevne.

Hvis du vil kla­ge el­ler vi­de me­re

Se hvordan du klager over en afgørelse, og find lovgivning, bekendtgørelser og værgevejledning fra Civilstyrelsen.

Vi­deo­er om vær­ge­mål

Vil du vide mere om værgemål? På denne side kan du finde videoer med forklaringer om værgemål.