Fra­ta­gelse af den ret­lige hand­le­evne

En person kan helt eller delvist få frataget retten til at handle økonomisk på egne vegne. Det kaldes fratagelse af den retlige handleevne.

Fratagelse af den retlige handleevne er en slags udvidelse af et ”almindeligt” økonomisk værgemål. Den, der er frataget den retlige handleevne, mister retten til at varetage sin egen økonomi og retten til at forpligte sig økonomisk. Hvis personen alligevel indgår økonomiske aftaler med andre uden om værgen, så er disse aftaler som udgangspunkt ugyldige.

Fratagelse af den retlige handleevne kan kun ske i forbindelse med, at man opretter et værgemål.

En fratagelse af den retlige handleevne kan kun vedrøre de økonomiske forhold, aldrig de personlige forhold.

Fratagelse af retlig handleevne er sjældent nødvendigt

En person bør kun få frataget sin retlige handleevne i de tilfælde, hvor det er absolut nødvendigt. Det kan eksempelvis være, hvis en person på grund af nedsat funktionsevne mangler økonomisk forståelse, og misbruger sin økonomi til skade for sig selv. Eller hvis man vil forhindre en person i at blive udnyttet økonomisk.

Fratagelse af den retlige handleevne kan ske helt eller delvist. En person, der helt er frataget den retlige handleevne, er umyndig. Når man bliver umyndig, mister man også retten til at stemme ved valg til Folketinget. Man kan fortsat stemme ved kommunalvalg, valg til regionsrådet og valg til Europa-Parlamentet.

Hvornår kan Familieretshuset hjælpe?

Familieretshuset beslutter ikke, om en person kan fratages sin retlige handleevne. Det gør domstolene.

Familieretshuset behandler sager om værgemål, og hvis der heri ansøges om fratagelse af den retlige handleevne, sender vi sagen videre til retten.

Hvis der allerede er truffet afgørelse om, at en person skal fratages sin retlige handleevne, og du mener, der ikke længere er det samme behov for at beskytte den pågældende person, så kan du ansøge Familieretshuset om at få ophævet eller ændret fratagelsen af den retlige handleevne.

Ansøg om at få ændret eller ophævet eksisterende fratagelse

Vil du æn­dre el­ler op­hæve fra­ta­gelse af den ret­lige hand­le­evne

Hvis en person er frataget sin retlige handleevne og dermed ikke kan handle økonomisk på egne vegne, så er det vigtigt at overveje løbende, om denne indskrænkning af den økonomiske frihed fortsat er nødvendig.