Hvis du vil søge vær­ge­mål?

Du kan søge om et værgemål til en person, når der helt konkret er brug for det. Der er normalt kun brug for et værgemål, når man ikke på anden måde kan få den nødvendige hjælp.

Hvornår er der behov for et værgemål?

Selvom en person på grund af helbredsforhold ikke længere selv er i stand til at tage hånd om de nødvendige beslutninger i dagligdagen, er det ikke altid nødvendigt med en værge. Det er helt naturligt, at man får hjælp af pårørende og andre nærtstående. Så længe det fungerer godt, er der ikke behov for et værgemål.

Er der imidlertid ingen, der kan hjælpe med dagligdagens beslutninger, eller fungerer det ikke længere i forhold til eksempelvis banken eller kommunen, så er det en anden situation. Det afgørende er, om der er nogle nødvendige beslutninger eller handlinger, der ikke længere kan foretages af eksempelvis pårørende eller nærtstående. Hvis det er tilfældet, kan det være nødvendigt med et værgemål.

Hvem kan søge ?

  • Du kan søge om værgemål for dig selv
  • En ægtefælle, børn, forældre, søskende eller andre blandt de nærmeste kan søge
  • Værgen kan søge
  • En fremtidsfuldmægtig eller den, der har indseende/tilsyn med fremtidsfuldmægtigen, kan søge
  • Kommunalbestyrelsen kan søge
  • Regionsrådet kan søge
  • Politidirektøren kan søge

Andre blandt de nærmeste

Andre blandt de nærmeste kan eksempelvis være andre familiemedlemmer, en samlever, eller en kæreste. I mangel af nærtstående familie kan det også være en rigtig god ven eller en nabo, som man har et meget nært forhold til. Det væsentlige er, at der er tale om en person, som man har en tæt relation til og som kender én godt.

Kompetenceperson

Hvis det er kommunen eller regionen, der ansøger om værgemål for en borger, skal ansøgningen laves af myndighedens kompetenceperson. Hvis den laves af andre end kompetencepersonen, skal kompetencepersonen underskrive ansøgningen. Den kompetenceperson hos myndigheden, der er udpeget til at godkende og underskrive ansøgninger om værgemål, godkender ansøgningen ved hjælp af en underskrift på et særligt dokument. Der er adgang til dokumentet, når du åbner ansøgningsskemaet. Dokumentet underskrives, scannes og vedhæftes ansøgningen.

Hvem bliver værge?

I de fleste tilfælde vil det være en pårørende, der bliver beskikket som værge. Er der ingen pårørende, der kan, vil eller evner at påtage sig opgaven, vil vi beskikke en såkaldt fast værge. Det kan også være, at der er uenighed i familien om, hvem der skal være værge. I sådan en situation vil vi ofte også beskikke en fast værge.

En fast værge er en professionel værge, der er antaget af Familieretshuset. En fast værge er typisk værge for flere personer. En fast værge skal have betaling for sit arbejde. Det er normalt den værgede, der selv skal betale den faste værges vederlag.

Fratagelse af den retlige handleevne

Når du ansøger om etablering af værgemål, kan du vælge, om personen, du søger værgemål for, skal fratages den retlige handleevne. Fratagelse af den retlige handleevne er meget indgribende, og vi beder dig læse om fratagelse af den retlige handleevne, før du eventuelt ansøger om det.

Det er sjældent, at der er behov for et værgemål, hvor vedkommende helt eller delvist får frataget sin retlige handleevne.

Hvis du søger om hel eller delvis fratagelse af den retlige (økonomiske) handleevne, skal retten behandle ansøgningen. I så fald skal du gå til www.domstol.dk, eller benytte dette direkte link: www.minretsag.dk og sende ansøgningen direkte til retten.

Hvordan søger jeg om et værgemål?

Inden du søger om etablering af et værgemål, skal du tale med en sagsbehandler fra Familieretshuset.

Vær opmærksom på, at du ved denne samtale ikke har ansøgt om et værgemål endnu, da behovet for værgemål vil blive afklaret under samtalen.

Hvordan skal jeg forberede mig, inden jeg anmoder om et opkald?

Inden du anmoder om et opkald med henblik på at få afklaret, om du skal søge om et værgemål, er det en god idé at læse denne side igennem. Særligt er det vigtigt, at du har sat dig ind i, hvem der kan søge værgemål, og hvornår der er behov for værgemål. Vi anbefaler også, at du har overvejet, hvem du vil foreslå som værge.

Hvordan anmoder jeg om en telefonsamtale vedrørende etablering af værgemål?

Vær opmærksom på at nedenstående anmodning kun kan anvendes, hvis du påtænker at søge om etablering af værgemål.

Klik her for at anmode om en samtale.

Når du klikker på linket ovenfor bliver du bedt om at oplyse følgende:

  • Din mail-adresse
  • Dit telefonnummer
  • Dit navn (men ikke cpr.nr)

Hvis du ikke har en e-mail, beder vi dig kontakte vores Borgerinformation.