Min­dre­åri­ge

Mindreårige, det vil sige personer under 18 år, der ikke har indgået ægteskab, er under værgemål og dermed umyndige. Her kan du læse om, hvad det har af økonomisk betydning at være mindreårig. Du kan også læse om, hvad man som værge (forældremyndighedsindehaver) til en mindreårig skal være opmærksom på.

Teenager set fra siden mens hun ligger i sofa og kigger på en bærbar

Værgemål for børn og unge

Mindreårige, det vil sige personer under 18 år, der ikke har indgået ægteskab, er under værgemål. Disse børn og unge er umyndige, og det betyder:

  • at de ikke gyldigt kan indgå økonomiske aftaler
  • at det er værgerne (forældremyndighedsindehaverne), der handler på deres vegne i økonomiske spørgsmål

Når den unge bliver 15 år, er der en række handlinger (dispositioner), som den unge selv kan foretage. Den unge råder på det tidspunkt selv over det, vedkommende har tjent ved eget arbejde.

Når den unge er fyldt 15 år, kan værgen med Familieretshusets godkendelse tillade, at den unge på egen hånd driver selvstændig virksomhed.

Hvem er værge for mindreårige?

Den, der har forældremyndigheden over den mindreårige, er værge. Er der fælles forældremyndighed, er begge forældremyndighedsindehavere værger og handler sammen på den mindreåriges vegne.

Er værgerne uenige om en økonomisk beslutning, kan Familieretshuset træffe afgørelse.

Hvis værgen misbruger sin stilling eller i øvrigt viser sig uegnet til hvervet, eller hvis det er nødvendigt af hensyn til den mindreårige, kan Familieretshuset fratage den, der har forældremyndigheden, den økonomiske del af forældremyndigheden (værgemålet).

Hvis forældrene har fælles forældremyndighed, og den ene af forældrene kommer under værgemål efter reglerne om værgemål for voksne, eller får frataget værgemålet, er den anden af forældrene værge for den mindreårige alene.

Den mindreåriges midler

Familieretshuset skelner mellem den mindreåriges indtægt og formue.

Værgerne for et mindreårigt barn, skal altid have Familieretshusets forudgående godkendelse til forbrug af den mindreåriges formue. Det kan f.eks. være, hvis den mindreårige har modtaget en erstatning eller arv.

Det gælder dog ikke de midler, som den mindreårige har modtaget i gave eller til fri rådighed som friarv ved testamente.

Har den mindreårige på anden måde indtægter, eksempelvis i form af børnepension eller afkast og udbytte af formue, kan værgerne for den mindreårige i passende omfang anvende disse indtægter til forsørgelse af barnet. Indtægt ved den mindreåriges eget arbejde efter det fyldte 15. år har den mindreårige selv rådighed over.

Brug af indtægt

Børn og unge kan selv råde over midler, som de har fået i gave eller til fri rådighed som friarv ved testamente. Hvis den mindreårige efter det fyldte 15. år har tjent penge ved eget arbejde, råder den mindreårige også selv over disse.

Har den mindreårige på anden måde indtægter, eksempelvis i form af afkast og udbytte af formue, kan værgerne (forældremyndighedsindehaverne) for barnet i passende omfang anvende disse indtægter til barnets forsørgelse.

Det kræver dog Familieretshusets godkendelse, hvis indtægten skal anvendes på andre end den mindreårige, eksempelvis hvis den mindreårige skal give gaver ud over sædvanlige lejlighedsgaver eller på anden måde, hvor indtægten ikke direkte kommer den mindreårige til gode.

Læs mere nedenfor og se, hvordan I ansøger.

Brug af formue

Har den mindreårige formue, kan værgerne ikke bruge af formuen uden Familieretshusets forudgående godkendelse. Det betyder, at man som værge skal søge om Familieretshusets godkendelse, hvis man ønsker at anvende sådanne midler til forsørgelse af den mindreårige.

Værgerne kan normalt ikke få godkendt forbrug af formue til betaling af udgifter til barnets almindelige forsørgelse, f.eks. til mad, tøj, bolig og fritidsaktiviteter. Dette skyldes, at forældre har forsørgelsespligt over for deres barn og derfor som hovedregel selv skal afholde sådanne udgifter.

Familieretshuset kan undtagelsesvis godkende forbrug af formuen efter en konkret vurdering. I vurderingen skal indgå oplysninger om både barnets og forældrenes personlige og økonomiske forhold.

Dette gælder uanset om formuen bestyres i en godkendt forvaltningsafdeling eller et almindeligt pengeinstitut.

Læs mere nedenfor, og se hvordan I ansøger.

Forvaltning af formuen

Hvis den mindreårige har en formue, der er omfattet af værgemålet, på mindre end 75.000 kr., skal værgerne indsætte formuen på en konto i et pengeinstitut. Kontoen skal være oprettet i barnets navn og være påtegnet om, at den er inddraget under værgernes forvaltning.

Hvis formuen er på 75.000 kr. eller mere, må værgerne ikke lade formuen stå i et almindeligt pengeinstitut. Formuen skal indsættes i en godkendt forvaltningsafdeling.

En forvaltningsafdeling er en særlig afdeling af en bank, som er godkendt af Justitsministeriet til at bestyre midler for personer under værgemål.

Se oversigt over godkendte forvaltningsafdelinger på Civilstyrelsens hjemmeside. 

Skal formuen bestyres i en forvaltningsafdeling, vælger værgerne selv, hvilken forvaltningsafdeling, de vil benytte. Værgerne aftaler med forvaltningsafdelingen, hvordan midlerne investeres.

Selvstændig erhvervsvirksomhed

Værgerne for en mindreårig kan, med Familieretshusets godkendelse, tillade, at den mindreårige på egen hånd udøver selvstændig virksomhed.

Den mindreårige skal være mindst 15 år for at få godkendelse til at drive selvstændig virksomhed.

Det er værgerne, der kan søge Familieretshuset om godkendelse. Der skal sendes en skriftlig ansøgning, som begge værger og den mindreårige skal underskrive.

Tilladelsespraksis er restriktiv, og afgørelsen træffes efter et konkret skøn. Der gives typisk ikke tilladelse til drift af store forretninger eller til virksomhed, der kræver ansatte. Det vil også indgå i Familieretshusets vurdering, hvis den mindreårige skal optage lån i forbindelse med opstart af virksomheden.

En tilladelse forudsætter normalt, at den mindreårige har en uddannelse, som er relevant i forhold til virksomheden. Virksomheden må ikke medføre større økonomisk risiko for den mindreårige. Endvidere skal overvejelser, undersøgelser og planlægning være tilstrækkelig fyldestgørende til, at alle risici kan overskues. Virksomhedsformen er også af betydning, for eksempel tillades et I/S sædvanligvis ikke.

Familieretshuset lægger ikke vægt på værgernes uddannelses- og arbejdsforhold, idet den mindreårige får tilladelse til på egen hånd - og dermed uden værgernes og Familieretshusets medvirken - at drive virksomheden, herunder at indgå de retshandler, som falder inden for virksomhedens område.

Læs mere nedenfor, og se hvordan I ansøger.

Handicapbil

Familieretshuset skal give forudgående godkendelse til, at en mindreårig optager gæld. Familieretshuset skal endvidere godkende, at en mindreårig køber en bil, hvortil kommunen yder støtte.

Værgerne for en mindreårig, der af kommunen er bevilget støtte til køb af en handicapbil, skal derfor søge om Familieretshusets godkendelse til erhvervelse af bilen samt til optagelse af et lån i den forbindelse.

'Læs mere' nedenfor, og se hvordan I ansøger.

Godkendelse af lejekontrakt

Det er ikke sædvanligt, at man som mindreårig skal leje egen bolig. Værgerne for en mindreårig, der skal leje egen bolig, skal derfor have Familieretshusets godkendelse af lejekontrakten.

Lejekontrakten er ikke gyldig uden Familieretshusets godkendelse.

Læs mere nedenfor, og se hvordan I ansøger

Andre handlinger (dispositioner)

Som værger for en mindreårig kan der opstå mange situationer, som værgerne skal forholde sig til. Nogle af disse kan medføre, at værgerne skal have Familieretshuset godkendelse, inden de kan foretage sig yderligere.

Familieretshuset skal f.eks. godkende, at den mindreårige skal give afkald på arv eller legat eller afslå en gave, med mindre arven, legatet eller gaven er af ubetydelig værdi Et andet eksempel er hvis der skal indgås forlig med et forsikringsselskab.

I så fald skal værgerne sende en ansøgning om godkendelse til Familieretshuset.

Læs mere nedenfor, og se hvordan I ansøger

Flere ansøgninger på én gang

Som værge kan det være nødvendigt at søge Familieretshuset om godkendelse af flere forskellige ting (dispositioner) på samme tid.

Hvis du vil søge om flere ting på samme tid, vil vi anbefale, at du søger via den tekst, som passer bedst med det meste af det, du vil søge om.

Hvis du søger om flere ting, er det vigtigt, at dette tydeligt fremgår, og at der er en fyldestgørende beskrivelse af de forskellige ansøgninger/dispositioner.

Husk at vedlægge det relevante materiale for alle de forskellige ansøgninger. Du kan læse mere om, hvad der skal vedlægges under de forskellige typer dispositioner.