Hvad er vær­ge­mål?

Et værgemål betyder, at en person får tildelt en værge, som kan handle på vedkommendes vegne. På denne side kan du finde svar på spørgsmål som: hvem kan få en værge, hvem der kan blive værge, og hvordan søger man om værgemål.

Hvem kan få en vær­ge?

For at få en værge skal man have et aktuelt behov, dvs. der skal være nødvendige opgaver og beslutninger, der ikke kan træffes, med mindre der udpeges en værge.

Hvem kan bli­ve vær­ge?

For at være værge, skal man være over 18 år. Oftest er det et familiemedlem, der påtager sig opgaven som værge, men det er også en mulighed at få en professionel værge.

Hvis du vil sø­ge vær­ge­mål?

Du kan søge om et værgemål til en person, når der helt konkret er brug for det. Der er normalt kun brug for et værgemål, når man ikke på anden måde kan få den nødvendige hjælp.

Hvem kan sø­ge om etab­le­ring af vær­ge­mål?

Man kan søge om værgemål for sig selv. Men familie, nærtstående og myndigheder kan også søge om etablering af værgemål på vegne af en person.

Vær­ge­må­lets om­fang - be­hov for vær­ge­mål

Et værgemål må ikke omfatte mere end højst nødvendigt. Værgemålet kan ændres, hvis behovet ændrer sig.

Æg­te­par og vær­ge­mål

Familieretshuset fører normalt tilsyn med værgemålet og værgen. Har personen under værgemål imidlertid en ægtefælle, så vil det normalt være ægtefællen, der skal føre tilsyn med værgemålet og værgen.

Hvis du vil æn­dre el­ler op­hæ­ve et vær­ge­mål

Her kan du søge om ændring eller ophævelse af et allerede eksisterende værgemål.

Min­dre­åri­ge

Mindreårige er personer under 18 år, der ikke har indgået ægteskab. Mindreårige er under værgemål og dermed umyndige.

Vær­gens an­svar og op­ga­ver

Når man er udpeget som værge, får man tildelt et stort ansvar og en række opgaver. Få et overblik over, hvad man som værge skal.

For­valt­ning af for­mu­en

Hvis den, du er værge for, har en formue på 75.000 kr. eller mere, skal formuen indsættes i en godkendt forvaltningsafdeling.

Vær­gen skal fø­re regn­skab

Som værge skal du føre regnskab over, hvordan du administrerer indtægter for den person, du er værge for.

Om ga­ver

Som værge skal du som udgangspunkt have Familieretshusets godkendelse, hvis du skal give gaver til andre af den værgedes indtægt eller formue

Kom godt i gang med ind­tægts­regn­ska­bet

Når du er udpeget som værge vedrørende alle økonomiske forhold for en anden person, er du forpligtet til at aflægge årligt regnskab over indtægter og udgifter på vegne af personen, du er værge for.

An­søg om at bru­ge ind­tæg­ten

Som værge kan du som udgangspunkt anvende den værgedes indtægt til gavn for den værgede uden Familieretshusets godkendelse. Der er dog visse ting (dispositioner), som du skal have vores godkendelse til.

An­søg om at bru­ge af for­mu­en

Som værge skal du altid have Familieretshusets godkendelse, inden du kan bruge af den værgedes formue.

An­søg om at stif­te gæld

Som værge skal du altid have Familieretshuset godkendelse, hvis det er nødvendigt at stifte gæld på den værgedes vegne.

An­søg om at sæl­ge el­ler kø­be fast ejen­dom

Som værge skal du både have Familieretshusets godkendelse til at sætte en fast ejendom til salg eller til at købe fast ejendom.

An­søg om god­ken­del­se til an­dre dis­po­si­tio­ner

Som værge kan du have brug for Familieretshuset godkendelse til usædvanligt forbrug, som ikke falder ind under formue- og indtægtsforbrug, salg af fast ejendom eller gældsstiftelse.

Fri­ta­gel­se fra at væ­re vær­ge

Her kan du søge om at blive fritaget for at være værge.

Til­syn med vær­ge

Når en person har fået beskikket en værge, har Familieretshuset som udgangspunkt pligt til at føre tilsyn med værgen. Det betyder også, at du kan rette henvendelse til Familieretshuset, hvis du vil klage over en værge.

Fra­ta­gel­se af den ret­li­ge hand­le­ev­ne

En person kan helt eller delvist få frataget retten til at handle økonomisk på egne vegne. Det kaldes fratagelse af den retlige handleevne.

Vil du æn­dre el­ler op­hæ­ve fra­ta­gel­se af den ret­li­ge hand­le­ev­ne

Hvis en person er frataget sin retlige handleevne og dermed ikke kan handle økonomisk på egne vegne, så er det vigtigt at overveje løbende, om denne indskrænkning af den økonomiske frihed fortsat er nødvendig.

Hvis du vil kla­ge el­ler vi­de me­re

Se hvordan du klager over en afgørelse, og find lovgivning, bekendtgørelser og værgevejledning fra Civilstyrelsen.