For­æl­dre­myn­dig­hed

Selv om I som forældre ikke længere skal bo sammen, er det vigtigt at huske på, at I stadig er de vigtigste personer i barnets liv. Derfor er det vigtigt, at I sammen kan tage jer af barnet og træffe de beslutninger, der er bedst for barnet. Som forældre har I som udgangspunkt fælles forældremyndighed over jeres børn. I visse tilfælde kan en forælder dog have forældremyndighed over barnet alene.

Hvad be­ty­der for­æl­dre­myn­dig­hed?

Som forældre har I som udgangspunkt fælles forældremyndighed over jeres børn. Der er to forskellige sæt regler alt efter om børnene er født før eller efter 1. oktober 2007.

Vil du æn­dre for­æl­dre­myn­dig­he­den?

Hvis du vil ændre forældremyndigheden, er der nogle ting at tage hensyn til. Blandt andet spiller det ind, om I har fælles forældremyndighed eller en af jer har forældremyndigheden alene.

Hvem får for­æl­dre­myn­dig­he­den ved for­æl­dres død?

Hvad sker der med forældremyndigheden, hvis en forælder dør? Det afhænger af omstændighederne. Blandt andet om I havde fælles- eller eneforældremyndighed.

Over­før­sel af for­æl­dre­myn­dig­hed til an­dre

Hvis du har forældremyndigheden over dit barn, men ønsker at overføre den til andre end den anden forælder, skal aftalen godkendes af Familieretshuset. Det samme gælder, hvis du vil have forældremyndigheden fælles med andre end den anden forældre.

Mid­ler­ti­dig for­æl­dre­myn­dig­hed over ud­læn­dinge un­der 18 år med op­hold­stil­la­delse i DK

Om midlertidig forældremyndighed over udlændinge under 18 år med opholdstilladelse i DK (UMA børn).

Skils­mis­se­gu­ide på bor­ger.dk

På borger.dk finder du en skilsmisseguide, som samler praktiske informationer i forbindelse med brud i familien. Guiden er først og fremmest henvendt til par, som har få konflikter og i høj grad er enige om det fremtidige samarbejde.

Om ori­en­te­rings­ret­ten

Hvis du ikke har del i forældremyndigheden, har du ret til at få oplysninger om dit barns forhold. Her kan du læse mere om orienteringsretten.