Midlertidig forældremyndighed over udlændinge under 18 år med opholdstilladelse i DK

Hvis en asylansøger under 18 år kommer til Danmark uden sin forældremyndighedsindehaver eller andre voksne, som reelt er trådt i dennes sted, får barnet udpeget en repræsentant til at varetage sine interesser. Hvis barnet får opholdstilladelse, skal der udpeges en midlertidig forældremyndighedsindehaver for ham/hende.

Hvem

Alle under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. Normalt er det én af forældrene eller forældrene i fællesskab, der har forældremyndigheden.

Midlertidig forældremyndighed - hvornår

Er forældremyndighedsindehaveren forhindret i at træffe bestemmelse om barnets personlige forhold, skal der udpeges en midlertidig forældremyndighedsindehaver.

Repræsentant - hvornår

Hvis en asylansøger under 18 år kommer til Danmark uden sin forældremyndighedsindehaver eller andre voksne, som reelt er trådt i dennes sted, får barnet udpeget en repræsentant til at varetage sine interesser. Hvis barnet får opholdstilladelse, skal der udpeges en midlertidig forældremyndighedsindehaver for ham/hende. Indtil det er sket, fortsætter repræsentanten som repræsentant.

Midlertidig forældremyndighed - hvor længe

Den midlertidige forældremyndighedsindehaver er forældremyndighedsindehaver, indtil

  • barnet fylder 18 år, eller
  • barnets forældremyndighedsindehaver igen er i stand til at udøve forældremyndigheden, f.eks. fordi han/hun/de er kommet til Danmark

Den midlertidige forældremyndighed bortfalder i disse situationer automatisk. Det er kommunen, der registrerer ændringen i Det centrale personregister.

Hvordan

Det er som regel Udlændingestyrelsen eller barnets opholdskommune, der søger Familieretshuset om, at barnet får udpeget en midlertidig forældremyndighedsindehaver. Om det er Udlændingestyrelsen eller opholdskommunen afhænger af, om barnet ved ankomsten til Danmark var ledsaget af en voksen, som reelt var trådt i forældremyndighedsindehaverens sted. Andre kan dog også søge om, at barnet får udpeget en midlertidig forældremyndighedsindehaver.

Der findes ikke en ansøgningsblanket til formålet.

Det er Familieretshuset, der udpeger den midlertidige forældremyndighedsindehaver. Afgørelsen skal træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet, og barnets perspektiv skal belyses. Hvis barnet i forbindelse med sin asylansøgning har fået udpeget en repræsentant, udpeger Familieretshuset så vidt muligt denne til midlertidig forældremyndighedsindehaver for at skabe kontinuitet for barnet. Hvis det ikke er muligt, eller hvis barnet ikke har fået udpeget en repræsentant, skal barnets opholdskommune komme med forslag til, hvem Familieretshuset kan udpege til midlertidig forældremyndighedsindehaver.

Barnet og den, der er foreslået til at blive midlertidig forældremyndighedsindehaver, skal til møde i Familieretshuset i forbindelse med sagens behandling. Det er barnets bopæl, der afgør, i hvilken af Familieretshusets afdelinger mødet bliver holdt.

Hvad må og skal den, der har forældremyndigheden

Et barn under 18 år har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende adfærd.

Den, der har forældremyndigheden over et barn under 18 år, skal drage omsorg for barnet og kan tage beslutninger om barnets personlige forhold ud fra dets interesse og behov.

Kommunen har pligt til at inddrage forældremyndighedsindehaveren i alle væsentlige beslutninger, der vedrører barnet. Det kan f.eks. være beslutninger om skolevalg, uddannelse, bolig og fritidstilbud.

Forældremyndighedsindehaveren repræsenterer barnet over for myndigheder

Forældremyndighedsindehaveren repræsenterer barnet over for myndighederne og kan indgive ansøgninger, anmode om aktindsigt og klage over afgørelser.

Forældremyndighedsindehaveren skal i alle forhold vedrørende barnet tage hensyn til barnets egne synspunkter, alt efter alder og modenhed.

Den midlertidige forældremyndighedsindehaver er også værge

Den midlertidige forældremyndighedsindehaver er også værge for barnet. En værge har ansvaret for den barnets indtægter og formue og skal sørge for, at indtægterne anvendes til gavn for barnet.

Hvis barnet har indtægt over en vis størrelse, skal værgen i visse tilfælde aflægge regnskab over for Familieretshuset. Hvis barnet har formue over en vis størrelse, gælder der særlige regler om, hvor formuen må være anbragt, og om regnskabspligt. Værgen kan ikke stifte gæld for barnet uden Familieretshusets forhåndsgodkendelse. Hvis værgen tilsidesætter sine forpligtelser som værge, kan han/hun blive erstatningsansvarlig over for barnet.

Vederlag

Den midlertidige forældremyndighedsindehaver kan ikke få vederlag for at være midlertidig forældremyndighedsindehaver.

Ingen arveret eller forsørgelsespligt

Den midlertidige forældremyndighedsindehaver  får ikke forsørgelsespligt over for barnet, og de får ikke arveret efter hinanden.