Hvis du vil æn­dre bør­ne­bi­dra­gets stør­rel­se

Familieretshuset kan hjælpe både den, som betaler børnebidrag, og den som modtager børnebidrag med at ændre børnebidragets størrelse.

Du kan ansøge om ændring af børnebidragets størrelse til et barn under 18 år, som du er forælder til.

Hvornår kan du søge?

Hvis du allerede betaler eller modtager børnebidrag, kan du i visse situationer være berettiget til, at børnebidraget ændres.

Det kan fx være, hvis:

  • der er sket ændring i betalers indkomst
  • der er sket ændring i det antal af børn betaler har forsørgelsespligt overfor
  • et barn begynder at modtage børnepension.

Du kan til enhver tid søge om ændring af bidrag – uanset om bidraget er fastsat af Familieretshuset eller I selv har aftalt det.

Ændringstidspunktet

Familieretshuset ændrer kun børnebidragets størrelse, hvis vi modtager en ansøgning.

Ændringen vil normalt have virkning fra den første betalingsdag efter afgørelsen.

Forhøjelse af børnebidraget

Hvis du allerede modtager børnebidrag, kan du i visse situationer være berettiget til, at børnebidraget forhøjes. Det kræver normalt, at betaler, som kun har forsørgelsespligt over for ét barn, har en indkomst på over ca. 570.000 kroner om året. Har betaler forsørgelsespligt over for flere børn, stiger kravene til indkomstniveauet.

Nedsættelse af børnebidraget

Hvis du allerede betaler børnebidrag, kan du i visse situationer være berettiget til, at børnebidraget nedsættes. Det kræver, at du, som har forsørgelsespligt over for ét barn, har en indkomst på under ca. 570.000 kroner om året. Har du forsørgelsespligt for flere børn, stiger kravene til indkomstniveauet.

Bortfald af børnebidraget

Hvis du allerede betaler børnebidrag, kan du i visse situationer være berettiget til, at børnebidraget bortfalder. Det kan fx være, at barnet nu opholder sig ca. lige meget hos hver af jer, og I begge betaler udgifter til barnets forsørgelse.

Børnebidraget kan også i visse situationer bortfalde automatisk.

Beregning af børnebidragets størrelse

Hvis I ikke kan blive enige om at ændre børnebidragets størrelse, kan du søge Familieretshuset om hjælp. Vi anvender samme retningslinjer, som gælder første gang et børnebidrag fastsættes. Du kan læse mere om disse retningslinjer herunder.

Beregning af indkomsten for den, som skal betale børnebidrag

Betalers indkomst omfatter alle indtægter, herunder lønindkomst, bonus, honorarer, renteindtægter, aktieudbytte, over- og underskud ved personlig virksomhed samt i selskaber, som betaler har bestemmende indflydelse over. Det gælder også selskaber, som betaler indirekte ejer via andre selskaber.

Der gælder særlige regler, hvis betaler har en skattefri indkomst eller indkomst i udlandet.

Gebyr

Hvis Familieretshuset (eller Statsforvaltningen) tidligere har behandlet en sag om børnebidrag, og du søger om ændring, skal du i de fleste tilfælde betale et gebyr på 3.000 kr. Du skal derfor også betale gebyr i de tilfælde, hvor et tidligere fastsat bidrag er bortfaldet eller Familieretshuset (eller Statsforvaltningen) tidligere har givet afslag på fastsættelse af bidraget.