Bør­ne­pen­sion

Hvis et barn får pensionsudbetalinger, som stammer fra betalers pension, anses dette for at være en del af betalers forsørgelse.

Pensionsudbetalinger, som tilfalder barnet (børnepension), og som stammer fra betalers pension, anses for at være en del af betalers forsørgelse af barnet.

Overstiger børnepensionen fra betalers pension det bidrag, der ellers kunne være fastsat, bortfalder børnebidraget. Er bidraget højere end børnepensionen, nedsættes bidraget, således at betaler kun skal betale forskellen mellem pensionen og børnebidraget. Dette gælder også, selvom denne forskel er mindre end normalbidraget.

Udbetalingen af børnepension begynder først, når det er fastslået, at betingelserne herfor er opfyldt. I den forbindelse vil der ofte blive udbetalt børnepension med tilbagevirkende kraft til det tidspunkt, hvor den begivenhed hos betaleren, der udløste pensionen, indtrådte.

Betaleren kan derfor i en periode have ydet barnet dobbelt forsørgelse gennem dels børnebidraget og dels børnepensionen.

I disse situationer bortfalder eller nedsættes børnebidraget fra det tidspunkt, hvor børnepensionen har virkning. Dette forudsætter dog, at bidragsbetaleren ansøger om nedsættelse af bidraget med tilbagevirkende kraft inden to måneder efter det tidspunkt, hvor pensionen blev udbetalt.

Ansøges der senere, har bortfaldet eller nedsættelsen først virkning fra første forfaldsdag efter afgørelsen.

Børnebidrag bortfalder eller nedsættes kun på grund af barnets børnepension, hvis pensionen udbetales til modtageren eller barnet, sådan at modtageren kan anvende pensionen til barnets forsørgelse. Det er ikke nok, at betaleren dokumenterer, at barnet er berettiget til børnepensionen.