Pige ligger i mørke og kigger på mobil

Over­bliks­si­der

Du kan finde overblik over alle sider på fagområderne på denne side.

Over­blik adop­tion

Få her overblik over stedbarns-, familie-, fremmed- og bortadoption, søskende og adoption, fader- og moderskab, international forældremyndighed samt bortadoption og hospitaler.

Over­blik bopæl

Få her overblik over barnets bopæl samt eventuelle uenigheder herom, krisehjælp og særlige forhold, registrering af barnet og varsel af flytning.

Over­blik bånd­læg­gel­se

Få her overblik over båndlæggelse, om hvordan du forholder dig, hvis du ønsker en båndlagt arv frigivet, eller hvis du vil søge om fritagelse for båndlæggelse af arv.

Over­blik bør­ne­bi­drag

Få her overblik over børnebidrag, uddannelses-, beklædnings- og konfirmationsbidrag, børneopsparinger m.v., gebyrer, begravelseshjælp, forsørgelse og spørgsmål om indkomst.

Over­blik fa­der­skab

Få her overblik over faderskab, inkl. registrering af faderskab, registrering af børn, tvivl og indsigelser ved faderskab, processerne i faderskabssager samt en faderskabssluse.

Over­blik for­æl­dre­myn­dig­hed

Få her overblik over forældremyndighed, overdragelse heraf til den ene forælder eller til andre, børnebortførelse og midlertidig forældremyndighed over mindreårige udlændinge.

Over­blik flyt­ning uden samtyk­ke

Få her overblik over flytning uden samtykke, kommunens indstilling til flytning uden samtykke, en liste over advokater samt orientering om flytning uden samtykke jf. serviceloven.

Over­blik frem­tids­fuld­mag­ter

Få her overblik over fremtidsfuldmagter, oprettelse heraf med og uden Digital Post, ikraftsættelse heraf, fritagelse for at være det og klagevejledning vedr. fremtidsfuldmægtige.

Over­blik in­ter­na­tio­na­le æg­te­ska­ber

Få her overblik over, hvad der kræves, hvis du vil giftes i Danmark, eller hvis du vil giftes i udlandet.

Over­sigt lovsam­ling, kla­ger, ind­dri­vel­se

Få her overblik over lovsamling, klagemuligheder og inddrivelsesregler.

Over­blik med­mo­der­skab

Få overblik over medmoderskab.

Over­blik nav­ne

Få her overblik over firma- og kunstnernavne m.v., varemærker, navneændring og -beskyttelse, lov og klagevejledning, navne ifm. køn, godkendte navnelister samt dåb og navngivning.

Over­blik samvær

Få her overblik over samvær, herunder ret til erstatningssamvær, transport af barnet ifm. samvær, udlevering og afhentning af barnet, manglende fremmøde og overvåget samvær.

Over­blik vær­ge­mål

Få her overblik over værgemål, den retlige handleevne, værgemål for mindreårige, etablering, ændring og ophævelse af værgemål, tilsyn med værge samt fritagelse fra at være værge.

Over­blik æg­te­fæl­lebi­drag

Få her overblik over ægtefællebidrag, ægtefællebidrag og pensionsordninger, ændringer af ægtefællebidraget samt fastsættelse af ægtefællebidragets størrelse.

Over­blik æg­te­skab

Få her overblik over emner, som Familieretshuset kan hjælpe med om ægteskab, separation og skilsmisse.