Hvis du ønsker at ændre dit navn

Du ønsker måske at få et navn, du tidligere har haft. Eller måske vil du have din ægtefælles eller samlevers navn, eller et navn, der stammer fra dine stedforældre eller plejeforældre? Det kan også være, at du vil have et nydannet navn. Der er mange muligheder – mange flere end de nævnte.

Flere navne i samme ansøgning

Du må gerne søge om flere navne i samme ansøgning. Du kan fx søge om at få ændret både dit fornavn, mellemnavn og efternavn i samme ansøgning og kun betale ét gebyr.

Du kan også skrive alternative navneønsker på ansøgningen (eller på en ekstra side). På den måde undgår du at skulle søge igen, hvis du får afslag på at få det navn, du helst vil have.

Afleverer du en liste over ønskede navne, skal du oplyse om prioriteret rækkefølge.

Hvis kun noget af din ansøgning kan imødekommes, vil dit navn som udgangspunkt blive ændret til, hvad der kan imødekommes.

Eksempel på navneændring

Hvis du for eksempel hedder:
Hanne Marie Skrøder Jensen

og du har søgt om, at navnet ændres til:
Ellen Tordenskjold Bundgaard.

vil dit navn blive ændret til:
Ellen Bundgaard.

Det skyldes, at:
Ellen er et godkendt pigefornavn.
Tordenskjold er et beskyttet efternavn og kan derfor som udgangspunkt ikke tages som mellemnavn
Mellemnavnet Skrøder slettes.
Bundgaard er et frit efternavn og kan derfor tages af alle.

Hvad koster det?

Det koster 505 kr. (i 2020) at søge om en navneændring.

Gebyret bliver reguleret hvert år den 1. januar. Du skal betale gebyret, når du søger.

Hvis du er i udlandet

Bor du i udlandet, er der forskel på, om du bor der midlertidigt eller om du bor der fast.

Midlertidigt ophold

Hvis du opholder dig midlertidigt i udlandet, skal du søge navneændring i det sogn i Danmark, hvor du har boet sidst. Er du født i Sønderjylland, skal du søge i den kommune, hvor du er fødselsregistreret. Du skal indgive din ansøgning på borger.dk

Fast bopæl og varig tilknytning

Har du fast bopæl og varig tilknytning til det land du bor i (domicil), skal du søge navneændring dér – også selvom du er dansk statsborger. Hvis myndighederne afviser at foretage navneændring på grund af dit danske statsborgerskab, kan du søge i det sogn i Danmark, hvor du har boet sidst. Er du født i Sønderjylland, kan du søge i den kommune, hvor du er fødselsregistreret.

Du skal vedlægge en erklæring fra myndighederne i det land, du bor i, hvor det fremgår, at de ikke kan foretage navneændring for dig på grund af dit statsborgerskab.

Kønsidentitet og ændring af navn

Du har mulighed for at søge om at ændre dit fornavn i de tilfælde, hvor du ikke har gennemført et egentligt kønsskifte. Det kræver, at du opfylder nogle helt særlige betingelser.

Kønsidentitet

En dreng kan ikke få et pigenavn, og en pige kan ikke få et drengenavn. Men efter reglerne på navneområdet kan en person, der ifølge navneloven benævnes som transseksuel eller som ganske ligestilles hermed, undtages fra kravet om, at et fornavn skal være kønskorrekt, hvis personen opfylder helt særlige betingelser.

Betingelser og information

Personregisterføreren sender sagen til Familieretshuset, der behandler sagen.

  • Hvis du har søgt om at få et nyt cpr.nummer (juridisk kønsskifte), kan du søge om et fornavn, der er godkendt til det andet køn, når refleksionsperioden er udløbet.
  • Hvis du går til samtaler hos det multidisciplinære team ved Rigshospitalet eller Aalborg Universitetshospital, kan du også søge om navneændring.
  • Hvis du søger om at få ændret dit navn, før du har fået et nyt cpr.nummer, skal du sammen med ansøgningen vedhæfte bekræftelsen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, CPR-kontoret, på, at du har søgt om juridisk kønsskifte.
  • Hvis du både går til samtaler på Rigshospitalet eller Aalborg Universitetshospital og har søgt om juridisk kønsskifte, er det som regel hurtigst for dig at søge om navneændring, når refleksionsperioden for det juridiske kønsskifte er udløbet.

Familieretshuset indhenter en udtalelse fra det multidisciplinære team ved Rigshospitalet eller Aalborg Universitetshospital. Hvis der er tvivl om, hvorvidt en person er transseksuel, som det benævnes i navneloven, kan Familieretshuset indhente en supplerende udtalelse fra Retslægerådet.

Du skal i ansøgningen selv gøre opmærksom på, at du er det, der ifølge navneloven benævnes transseksuel.