For­navn, mel­lem­navn, ef­ter­navn

Der er regler for, hvilke fornavne, mellemnavne og efternavne man kan tage. Her får du en oversigt over dine muligheder.

Fornavn

Du må have ét eller flere fornavne. En dreng kan ikke få et pigenavn, og en pige kan ikke få et drengenavn.
Der er i princippet ikke nogen begrænsning på antallet af fornavne, men der findes regler for, hvad du må hedde eller kalde dit barn.

Hvis du ønsker et navn, som ikke står på listen, kan du søge om at få det godkendt. Hvis navnet bliver godkendt, skrives det på listen over godkendte fornavne og kan bruges frit af alle.

Ved vurderingen af om et nyt fornavn kan godkendes, indgår disse hensyn:

 1. er et egentligt fornavn,
 2. ikke er uegnet til at blive anvendt som fornavn her i landet og
 3. ikke er upassende eller kan vække anstød.

Mellemnavn

Mellemnavne har normalt karakter af et efternavn og står efter fornavn/fornavnene og inden efternavnet. Du kan have flere mellemnavne.

Hvilke mellemnavne kan du tage?

 1. Et mellemnavn, du tidligere har haft som mellemnavn.
 2. Et navn, du kan tage som efternavn.
 3. Et navn der bæres eller har været båret som mellemnavn af dine forældre, bedsteforældre, oldeforældre eller tipoldeforældre.
 4. Et godkendt drenge- eller pigefornavn. Disse mellemnavne ("fornavns-mellemnavn") kan du ikke senere tage som efternavn.
 5. Din stedforælders mellemnavn. Det gælder også en tidligere stedforælders mellemnavn. En samlever sidestilles med en ægtefælle. Stedforælderen skal give samtykke.
 6. Din plejeforælders mellemnavn. Det gælder også en tidligere plejeforælders mellemnavn. Plejeforælderen skal give samtykke.
 7. Din ægtefælles eller samlevers mellemnavn. Ægtefællen eller samleveren skal give samtykke.

Mellemnavne er ikke beskyttede.

Et navn, der står på listen over frie efternavne, kan tages af enhver som efternavn eller mellemnavn. Se listen her

Efternavn

Alle skal have et efternavn. Et efternavn er det navn, der står sidst i navnerækken, og som normalt henviser til din slægt. Du kan kun have ét efternavn – dog kan to efternavne forbindes med en bindestreg.

Hvilke efternavne kan du tage?

Der er fem forskellige typer efternavne:

 1. Et frit efternavn.
 2. Et efternavn, du har en slægtsmæssig eller lignende tilknytning til.
 3. Et navn, der ikke bæres som efternavn her i landet (et nydannet efternavn).
 4. To efternavne sat sammen med bindestreg – det skal være navne, som du kan tage hver for sig.
 5. Det ene af dine to sammensatte efternavne (med bindestreg). Hedder du f.eks. Bang-Andersen, kan du tage enten Bang eller Andersen som efternavn.

Frie efternavne

Et navn, der står på listen over frie efternavne, kan tages af enhver som efternavn eller mellemnavn.

Beskyttede efternavne

Et efternavn er beskyttet, hvis navnet bæres af 2.000 personer eller færre, som efternavn. Du kan normalt ikke tage et beskyttet efternavn – dog kan der i nogle tilfælde være undtagelser.

Betingelser for at få et beskyttet efternavn

 1. Navnet har tidligere været dit efternavn. Det gælder også et efternavn, du har båret i et tidligere ægteskab.
 2. Navnet bæres eller har været båret af dine forældre, bedsteforældre, oldeforældre eller tipoldeforældre.
 3. Navnet er eller har været dit mellemnavn. Kun et navn, der er et egentligt mellemnavn, kan tages som efternavn. En persons 2. eller 3. fornavn er ikke et mellemnavn. Det er personregisterføreren, der kan afgøre, om navnet er et mellemnavn.
 4. Navnet er din stedforælders efternavn. Det gælder også en tidligere stedforælders efternavn. En samlever sidestilles med en ægtefælle. Stedforælderen skal give samtykke.
 5. Navnet er din plejeforælders efternavn. Det gælder ogsåen tidligere plejeforælders efternavn. Plejeforælderen skal give samtykke.
 6. Hvis du efter de ovennævnte punkter kan tage et efternavn med en kønsbestemt endelse (for eksempel Petrowski), kan du også få navnet med endelsen -a (for eksempel Petrowska, hvis du er en kvinde). Navnet skal være fra en kultur, hvor man tillader kønsbestemte endelser. Navnet skal være kønskorrekt - altså passe til dit køn.
 7. Hvis navnet er beskyttet, og du ikke har tilknytning til det, men du har fået samtykke fra alle, der bærer navnet her i landet. Du skal have kendskab til dem, der bærer navnet, og du skal selv indhente samtykke fra dem. Bæres navnet af børn, der er fyldt 12 år, skal der indhentes selvstændigt samtykke fra dem. Bæres navnet af børn under 12 år, skal den/de som har forældremyndigheden over barnet/børnene skrive under på barnets vegne.
 8. En af forældrenes fornavn med en patronymendelse (-datter, -søn, -son eller -dottir) eller patronymforstavelse (El- eller Al-), hvis selve navnet stammer fra en kultur, der anvender patronymer.
 9. Et af dine forældres -, bedsteforældres fornavne eller din ægtefælles fornavn, hvis selve navnet stammer fra en kultur, hvor man ikke skelner mellem for- og efternavne.

Slægtsmæssig tilknytning

Hvis du har slægtsmæssig tilknytning til et beskyttet efternavn, skal du selv bevise det.

En slægtsbog er ikke tilstrækkelig dokumentation. Et pas er heller ikke dokumentation for et navn. Du skal have kopi af fødsels-/navneattester (dåbsattester) for samtlige led i opadgående linje eller anden dokumentation, der beviser slægtskabet.

Samtykke fra samtlige bærere

Her kan du printe ”Samtykkeerklæring”, når du skal have samtykke fra alle, der bærer navnet her i landet som efternavn.

Efternavne opkaldt efter fornavne (patronym)

En af dine forældres fornavne skal stamme fra en kultur, hvor man anvender patronymer.

Du skal tage hensyn til grammatikken i det land, hvor navneskikken skal anvendes. Er der eksempelvis tale om et islandsk patronymnavn, skal der tages højde for islandsk ejefald. Det betyder eksempelvis, at en person, hvis forælder til fornavn hedder Hjörtur, skal have patronymet Hjartardóttir eller Hjartarson. Navnet skal være kønskorrekt i forhold til den, som skal have navnet.

Når der ikke skelnes mellem for- og efternavne

Det navn, som du ønsker til efternavn, skal stamme fra en kultur, hvor man ikke skelner mellem for- og efternavne. Det er blandt andet tilfældet for visse lande i Fjernøsten (fx Sri Lanka), visse muslimske lande (fx Iran og Irak) og visse ikke-muslimske afrikanske lande (fx Congo). I disse lande får børn ofte et eget fornavn efterfulgt af en forælders og bedsteforælders fornavne til mellem- eller efternavn. I nogle lande er der tradition for ved ægteskab at tage sin ægtefælles fornavn som efternavn. Der skal være dokumentation for slægtsskabet.

Nydannede efternavne

Hvis du ønsker at tage et helt nyt efternavn, der ikke allerede findes som efternavn, kan du søge om at få navnet godkendt.

Betingelser for at få et nydannet efternavn

Du kan tage et navn, som ikke bæres som efternavn her i landet, som efternavn, med mindre navnet:

 1. let kan forveksles med et beskyttet efternavn
 2. indgår i - eller let kan forveksles med - navnet på et selskab, en forening, et varemærke eller lignende, som er anmeldt til Familieretshuset
 3. er et almindeligt kendt kunstnernavn, som er anmeldt til Familieretshuset, eller let kan forveksles hermed
 4. er navnet på en almindeligt kendt udenlandsk eller historisk person eller let kan forveksles hermed
 5. er et egentligt fornavn
 6. er uegnet til at blive anvendt som mellem- eller efternavn her i landet eller
 7. er upassende eller kan vække anstød

Kan navnet forveksles med et beskyttet efternavn?

Du kan ikke få et nyt efternavn, hvis navnet enten ved udtale eller ved stavemåde kan forveksles med et beskyttet efternavn. Det er ikke afgørende, om det navn, du søger om, kan udtales på en måde, der afviger fra det beskyttede navn. Hvis der er stor risiko for forveksling, vil ansøgningen blive afslået.

Er navnet et beskyttet firma- eller kunstnernavn - eller kan det let forveksles hermed?

Når navnet er et egentligt fornavn

I nogle tilfælde bruges et navn både som for- og efternavn. Hvis navnet også har karakter af efternavn og mest er anvendt som efternavn i udlandet, kan navnet også tillades som efternavn.

Er navnet egnet?

Et nydannet mellem- eller efternavn skal kunne udtales på dansk. Det betyder, at et navn der består af ét bogstav eller udelukkende af konsonanter, normalt ikke vil blive godkendt.

Forholdsord kan ikke tages som en del af et nydannet mellem- eller efternavn (fx ”von”, ”de”, ”al”).

Du kan ikke benytte andre skriftsystemer, tegn eller tal i dit navn. Du kan bl.a. ikke benytte tegnene @ eller % i dit barns navn.

Sætningskonstruktioner vil heller ikke blive godkendt som efternavn (fx Jegerenrarfyr eller Ilovemylady).

Navnet skal følge dansk retstavning. Det betyder, at et navn skrives med stort begyndelsesbogstav og derudover normalt med små bogstaver.

Upassende navne

Navnet må ikke være upassende eller vække anstød. Eksempelvis vil Anus, Føj eller Puh ikke blive godkendt som nydannede mellem- eller efternavne.