Fa­mi­li­e­ret­lig ud­red­ning

Når I har brug for hjælp til at håndtere jeres situation som forældre til børn i en brudt familie er der to forskellige døre ind til Familieretshuset. I kan bruge døren til de åbne tilbud som børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling eller samarbejdskursus. I kan også vælge at rejse en sag om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær. Når I går ind af den dør, vælger Familieretshuset, hvis der er brug for et møde, om vi indkalder jer til en familiemægling eller til en familieretlig udredning. Her kan I læse om familieretlig udredning.

Formålet med familieretlig udredning

Formålet med familieretlig udredning er at

  • lave en grundig beskrivelse af jeres børns trivsel og de forhold som påvirker deres liv og hverdag
  • yde støtte og rådgivning til jeres børn under sagens udredning i Familieretshuset
  • støtte jer som forældre i at have det bedst mulige samarbejde om jeres børn.

Det er Familieretshuset som vurderer, om der skal udarbejdes en familieretlig udredning i jeres sag. Vi tager den vurdering på baggrund af det, I har oplyst i jeres ansøgning om fx vold, herunder psykisk vold, chikane, misbrugsproblemer eller psykisk sygdom. På den måde kan Familieretshuset og Familieretten være med til at sikre, at vi finder den bedst mulige løsning for jeres børn, hvad angår samvær, bopæl og forældremyndighed – og for jer som forældre i forhold til jeres kommunikation og samarbejde.

Hvem skal I møde til den familieretlige udredning?

Den familieretlige udredning udarbejdes af børnesagkyndige og jurister med særlig viden om de alvorlige bekymringer, som kan påvirke et barns trivsel. Det vil være en konkret vurdering, hvordan samarbejdet mellem de to fagpersoner er tilrettelagt. I nogle tilfælde vil begge deltage i mødet, i andre tilfælde vil kun den ene deltage.

Hvis jeres børn har valgt at benytte tilbuddet om kontaktperson, vil det være en anden end den børnesagkyndige, der deltager i den familieretlige udredning. Det vil være kontaktpersonen, der holder en eventuel samtale med jeres barn, og kontaktpersonen kan derfor deltage, hvis I holder et opfølgende møde.

Hvad kommer der til at ske?

Den familieretlige udredning begynder før, I kommer til det første møde. Vi har sendt jer en handleplan, som beskriver, hvad I kan forvente jer af udredningsforløbet. Handleplanen revideres løbende, hvis noget ændrer sig undervejs. Vi kan også indhente oplysninger fra andre myndigheder, som har et kendskab til jeres børn. Det vil fx være kommunen.

Det udredende møde holdes med jer begge. Det kan afholdes med jer hver især, hvis der har været vold i jeres familie, og I selv ønsker det.

På mødet vil den børnesagkyndige og juristen bede jer om at redegøre for de forskellige forhold, der kan spille en rolle i jeres børns situation i den brudte familie. Der vil blive lavet et notat om det, I fortæller. Hvis der er brug for at få oplysninger fra flere myndigheder, vil vi få jeres samtykke til at hente dem og sørge for, at det sker.

Den børnesagkyndige vil også rådgive jer om, hvad der er vigtigt i et forældreskab, hvor barnets situation er udfordret af andre ting end det at være i en skilt familie. Det kan være, det er nødvendigt at tale om grænsesætning, begrænset kontakt, bestemte aftaler om kommunikation m.v – mellem jer som forældre, fordi det er bedst egnet til at skabe tryghed og forudsigelighed for jeres børn.  Den børnesagkyndige kan også tilbyde jer yderligere støtte gennem vores åbne tilbud om børnesagkyndig rådgivning.

Mindre på spil….

Måske viser det sig under det første møde, at de udfordringer, som I havde beskrevet i jeres henvendelse til Familieretshuset, ikke aktuelt giver usikkerhed om barnets situation. Her kan vi vurdere, om det på baggrund af det, der allerede er udredt og vores faglige rådgivning, er muligt for jer at indgå en aftale. Måske skal  I mødes igen, fordi det også har betydning, at vi får talt med jeres børn, inden I laver aftaler, så aftalen først skal indgås på det næste møde. Hvis I bliver enige, vil vi hjælpe jer med at skrive de nødvendige aftaler ned. Måske laver I en aftale om en opfølgende kontakt med jeres børn og et opfølgende møde, hvor I kan evaluere de aftaler, I har lavet sammen med os.

Juridiske afgørelser i familieretten

Den familieretlige udredning danner grundlag for, at familieretten ved domstolene kan træffe en afgørelse om bopæl, forældremyndighed eller samvær i den konkrete sag, hvis en af jer ønsker det. Når udredningen er gennemført, vil Familieretshusets jurister lave en sagsfremstilling, som bliver sendt videre til familieretten sammen med nogle af de sagsakter, der i øvrigt er på Familieretshusets sag. Det er blandt andet notatet fra det familieretlige udredningsmøde, det, vi har hentet fra andre myndigheder, og noget af det, som I selv har sendt ind til os. I vil altid blive orienteret, når vi har sendt sagen videre til familieretten. Det er herefter familieretten, der behandler jeres sag. Jeres børn vil dog stadig have adgang til kontaktpersonen i Familieretshuset.

Hvordan foregår familieretlige udredningsmøder?

Mødet foregår som et fysisk møde på et af Familieretshusets afdelingskontorer. Mødet kan afholdes på video, hvis I ønsker det. Hvis I skal deltage i møder hver for sig, kan I henvende jer med et ønske om at mødet afholdes på video. Hvis I skal deltage på et fælles møde, skal I være enige at mødet skal afholdes på video. Hvis mødet afholdes på video får I tilsendt et link, som I kan tilgå via en computer, tablet, smartphone eller lignende med internetadgang. Læs mere om Familieretshuset videomøder her.