Flyt­ning uden samtyk­ke

Nogle personer kan på grund af deres helbred ikke tage vare på deres egen omsorg eller tilværelse. I sådanne tilfælde har myndighederne en pligt til at undgå omsorgssvigt. I nogle situationer kan omsorgen og hjælpen ikke længere gives i nødvendigt omfang i den pågældende borgers hidtidige bolig. Kommunen skal så overveje, om det er nødvendigt, at pågældende optages i et særligt botilbud. Der gælder særlige regler, hvis den pågældende borger ikke er i stand til selv at samtykke til en flytning, eller hvis pågældende protesterer mod flytningen.

Om flyt­ning uden samtyk­ke ef­ter ser­vi­ce­loven

Nogle personer kan på grund af deres helbred ikke tage vare på deres egen omsorg eller tilværelse. I sådanne tilfælde har myndighederne en pligt til at undgå omsorgssvigt.

Li­ste over ad­vo­ka­ter

Her finder du liste over advokater som kan benyttes i sager om flytning uden samtykke hvor borgere skal have bistand af en advokat. Oversigt over udpegede advokater.

Kom­mu­nens indstil­ling til flyt­ning uden samtyk­ke

Her kan du finde oplysning om kommunens indstilling til flytning uden samtykke.