Opkræv­ning og ind­dri­vel­se af bi­drag

Danske myndigheder kan opkræve og inddrive bidrag fra bidragsbetaler både i Danmark og udlandet.

En dansk myndighed kan opkræve og inddrive bidrag, når:
• bidraget er fastsat i en dansk aftale eller afgørelse. Det gælder også aftaler og afgørelser, der er truffet i Grønland eller på Færøerne.
• bidraget er fastsat i en afgørelse, der er truffet i et land, som har tiltrådt en af de samme konventioner om bidrag som Danmark.
Hvis afgørelsen om bidrag ikke er omfattet af et af disse tilfælde, kan danske myndigheder ikke opkræve og inddrive bidraget.

Opkræv­ning og ind­dri­vel­se af dan­ske af­gø­rel­ser

Danske myndigheder kan opkræve og inddrive bidrag fra bidragsbetaler både i Danmark og udlandet. Hvis afgørelsen om bidrag ikke er omfattet af et af disse tilfælde, kan danske myndigheder ikke opkræve og inddrive bidraget.

Bi­drags­af­gø­rel­ser fra et Haa­ger­kon­ven­tions­land

Om bidragsafgørelser: Hvis en bidragsbetaler ikke betaler et aftalt eller et fastsat bidrag, kan forskellige danske myndigheder opkræve og inddrive bidraget.

Bi­drags­af­gø­rel­ser fra et nor­disk land

Om udenlandske afgørelser om bidrag fra et nordisk land.

Bi­drags­af­gø­rel­ser fra FN-kon­ven­tions­lan­de

Om udenlandske afgørelser om bidrag fra FN-konventionslande

Lov­giv­ning

Her på siden har vi samlet lovgivning om opkrævning og inddrivelse af bidrag

Spørgs­mål og svar på spørgs­mål om ind­dri­vel­se

Om spørgsmål og svar om opkrævning og inddrivelse af bidrag,

Uden­land­ske af­gø­rel­se fra et EU-land an­lagt ef­ter den 18. ju­ni 2011

Om udenlandske afgørelser om bidrag fra et EU-land efter 18. juni 2011

Uden­land­ske af­gø­rel­ser om bi­drag fra et EU-land an­lagt før 18. ju­ni 2011

Om udenlandske afgørelser om bidrag fra et EU-land anlagt før 18. juni 2011

Bre­xit og af­gø­rel­ser fra Stor­bri­tan­ni­en

Brexit har medført, at der kan forekomme ændringer i, hvordan afgørelserne fra Storbritannien skal behandles efter overgangsperiodens udløb i forbindelse med anmodninger om inddrivelse. Se mere om sagsforløbet.