Værd at vi­de om frem­tids­fuld­mag­ter

Hvis du gerne selv vil have indflydelse på, hvem der skal varetage dine personlige og/eller økonomiske forhold, hvis du på et tidspunkt ikke længere selv kan, kan du oprette en fremtidsfuldmagt.

Så længe du som fuldmagtsgiver selv er i stand til at varetage dine forhold, ligger fremtidsfuldmagten uvirksom i Fremtidsfuldmagtsregistret.

Hvis fremtidsfuldmagten sættes i kraft, er det fremtidsfuldmægtigen, der repræsenterer dig på de områder, som fuldmagten omfatter.

Hvem kan oprette en fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt kan oprettes af enhver, der er fyldt 18 år, og som er i stand til at handle fornuftsmæssig. Det betyder, at du skal være i stand til at forstå og overskue konsekvenserne af at oprette en fuldmagt, som i givet fald først får virkning i fremtiden.

Du skal som hovedregel selv oprette din fremtidsfuldmagt digitalt i Fremtidsfuldmagtsregistret. Det kan du gøre her

Hvis du er fritaget for Digital Post, kan Familieretshuset hjælpe dig med at lægge din papirbaserede fremtidsfuldmagt ind i Fremtidsfuldmagtsregistret. Hvis du vil oprette en fremtidsfuldmagt (når man er fritaget for Digital Post)

Hvad kan en fremtidsfuldmagt omfatte

En fremtidsfuldmagt kan omfatte såvel økonomiske som personlige forhold.

Som fuldmagtsgiver bestemmer du selv, hvad fremtidsfuldmagten skal omfatte. Fuldmagten kan begrænses til at omfatte enkelte forhold eller omfatte alle økonomiske og/eller personlige forhold.

Hvem kan udpeges som fremtidsfuldmægtig

Alle kan udpeges som fremtidsfuldmægtig. Fremtidsfuldmægtigen må dog ikke være under 18 år, under værgemål eller selv have oprettet en fremtidsfuldmagt, som er sat i kraft.

Du bestemmer selv, om du vil indsætte én eller flere fremtidsfuldmægtige.

Ikraftsættelse af en fremtidsfuldmagt

En oprettet fremtidsfuldmagt får først virkning, når den er sat i kraft. Fremtidsfuldmagten kan sættes i kraft, når fuldmagtsgiver som følge af sygdom, svækket mental funktion eller lignende ikke længere selv har evne til at varetage sine forhold inden for de områder, som fremtidsfuldmagten omfatter.

Ændring eller tilbagekaldelse af en fremtidsfuldmagt

Det er hensigtsmæssigt, at du som fuldmagtsgiver løbende overvejer, om fremtidsfuldmagten skal tilpasses. Det gælder særligt, hvis der sker ændringer i din livssituation, eller hvis der sker ændringer i fremtidsfuldmægtigens situation eller i dit forhold til ham eller hende.

Om en fremtidsfuldmagt kan ændres, og hvordan det foregår, afhænger af, om den er sat i kraft af Familieretshuset eller ej.

Før ikraftsættelsen

Indtil Familieretshuset har sat fremtidsfuldmagten i kraft, kan du ændre eller tilbagekalde fremtidsfuldmagten. Hvordan du skal gøre det, afhænger af, hvordan fremtidsfuldmagten er oprettet.

Efter ikraftsættelsen

Efter ikraftsættelsen kan fuldmagten kun ændres eller tilbagekaldes, hvis du er i stand til at forstå betydningen heraf.

Ansøgning om ændring eller tilbagekaldelse skal indsendes til Familieretshuset, der vurderer, om betingelserne for at ændre eller tilbagekalde er opfyldt.

Tilsyn med fremtidsfuldmægtigen, når fremtidsfuldmagten er sat i kraft

Som udgangspunkt er det fuldmagtsgiver, der i fremtidsfuldmagten bestemmer, om og hvilket (privat) tilsyn der skal være med fremtidsfuldmægtigen.

Familieretshuset fører også et såkaldt hvilende tilsyn.

Privat tilsyn

Som fuldmagtsgiver kan du udpege et privat tilsyn. Tilsynspersonen kan f.eks. være en advokat, en revisor eller en person, som du i øvrigt har tillid til.

Tilsynets omfang skal være fastlagt i fremtidsfuldmagten. Du kan f.eks. bestemme, at fremtidsfuldmægtigen skal rådføre sig med det private tilsyn i forhold til bestemte dispositioner, eller tilsynet f.eks. skal godkende gavedispositioner. Du kan også bestemme, at fremtidsfuldmægtigen skal aflægge regnskab over for tilsynet.

Offentligt tilsyn

Uanset om du som fuldmagtsgiver har indsat et privat tilsyn eller ej, fører Familieretshuset et hvilende tilsyn. Det betyder, at Familieretshuset kan starte en tilsynssag, hvis vi bliver opmærksom på forhold, som ser ud til at være i strid med dine interesser som fuldmagtsgiver.

Hvis det er nødvendigt, kan Familieretshuset på baggrund af en tilsynssag sætte fremtidsfuldmagten ud af kraft. Eller vi kan pålægge fremtidsfuldmægtigen at føre regnskab og foretage eller undlade at foretage bestemte dispositioner.

Klage over Familieretshusets afgørelser

Fuldmagtsgiver, fuldmagtsgiverens ægtefælle eller samlever, fremtidsfuldmægtige og subsidiære fremtidsfuldmægtige kan klage til Civilstyrelsen over Familieretshusets afgørelser.

Fristen for klager over afgørelser om ikraftsættelse, tilbagekaldelse, ændring eller ophør af en fremtidsfuldmagt er på fire uger fra afgørelsen er tinglyst i Personbogen.

Klagefristen for Familieretshusets øvrige afgørelser er på fire uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

Hvis du vil vide mere

Familieretshusets opgaver i forbindelse med loven om fremtidsfuldmagter er alene, at:

Hvis du har brug for rådgivning om, hvad fremtidsfuldmagten skal indeholde og hvordan den bør formuleres, kan du vælge at få juridisk rådgivning, fx hos en advokat. Det samme gælder, hvis du har behov for nærmere rådgivning om, hvilke forskelle og ligheder der er mellem almindelig fuldmagt, fremtidsfuldmagt og værgemål.