Hvis du vil sæt­te en frem­tids­fuld­magt i kraft

En fuldmagt får først virkning, når den er sat i kraft.

Fremtidsfuldmagten kan sættes i kraft, når fuldmagtsgiver ikke længere selv kan varetage sine forhold inden for de områder, som fremtidsfuldmagten omfatter. Typisk på grund af sygdom, svækket mental funktion eller lignende.

Det er Familieretshuset, der efter ansøgning fra fuldmagtsgiver eller fremtidsfuldmægtigen sætter fremtidsfuldmagten i kraft.

Inden du indsender ansøgningen

Hvis du ansøger som fremtidsfuldmægtig, skal du drøfte ansøgningen med fuldmagtsgiver, inden du indsender den til Familieretshuset. Hvis fuldmagtsgiver er i stand til at forstå betydningen af ikraftsættelse og udtaler sig imod, kan fremtidsfuldmagten ikke sættes i kraft.

Du skal overfor Familieretshuset skrive under på, at drøftelsen har fundet sted. Du kan undlade drøftelsen, hvis fuldmagtsgiver ikke forstår betydningen heraf. Hvis drøftelsen er undladt, skal du begrunde det over for Familieretshuset.

Desuden skal du underrette fuldmagtsgivers nærmeste pårørende om, at du indsender en ansøgning til Familieretshuset. Du skal også skrive under på, at denne underretning er sket.

Hvad skal du gøre samtidig med indsendelsen af ansøgningen

Du skal sammen med indsendelsen af ansøgningen:

  • indsende en lægeerklæring vedrørende fuldmagtsgivers aktuelle helbredsforhold. (Blanketten til lægeerklæring finder du her)
  • betale et gebyr til Familieretshuset. Gebyret er for tiden på 1.010 kr. og tilbagebetales ikke, hvis fremtidsfuldmagten ikke sættes i kraft. (CPR nummer på fremtidsfuldmagtsgiveren skrives på pengeoverførslen) Læs mere om gebyr og hvordan du betaler det her

Vi begynder først at behandle sagen, når vi har modtaget lægeerklæringen og gebyret.

Om lægeerklæringen

For at tage stilling til ikraftsættelsen, har vi brug for en lægeerklæring. Den kan fås hos fuldmagtsgivers praktiserende læge, speciallæge, hospitalslæge eller plejehjemslæge. Lægeerklæringen kan indhentes af fremtidsfuldmægtigen sammen med fuldmagtsgiver.

Fremtidsfuldmægtigen kan som udgangspunkt ikke indhente lægeerklæringen uden at inddrage fuldmagtsgiveren. Det er op til lægen at vurdere, om det er nødvendigt, at fuldmagtsgiver og fremtidsfuldmægtig møder op i konsultationen sammen.

Familieretshuset kan kun i særlige tilfælde se bort fra kravet om indsendelse af lægeerklæring. Det kan være i det tilfælde, hvor fuldmagtsgivers aktuelle helbredsforhold er dokumenteret på anden måde.

Familieretshusets behandling af ansøgningen

Når Familieretshuset har modtaget en ansøgning med lægerklæring, og gebyret er indbetalt, vurderer vi, om betingelserne for at sætte fremtidsfuldmagten i kraft er opfyldt.

Familieretshuset undersøger, om fremtidsfuldmagten er gyldigt oprettet, og om fuldmagtsgiver nu er ude af stand til at varetage sine forhold inden for de områder, fuldmagten omfatter. Ved vurderingen af fuldmagtsgivers aktuelle helbredsforhold lægger vi navnlig vægt på indholdet af den medsendte lægeerklæring.

Familieretshuset kan afslå at sætte en fremtidsfuldmagt i kraft, hvis betingelserne ikke er opfyldt. Årsagen til afslag kan bl.a. være, at:

  • fremtidsfuldmagten ikke er gyldigt oprettet
  • fuldmagtsgivers helbredsforhold ikke kan begrunde ikraftsættelse
  • der er tvivl om fremtidsfuldmægtigens evner.

Familieretshuset kan efter en konkret vurdering også sætte fremtidsfuldmagten delvist i kraft eller eventuelt starte en værgemålssag, hvis vi vurderer, at fuldmagtsgiver i stedet har behov for det.

Hvordan ved du, om fremtidsfuldmagten er sat i kraft?

Hvis Familieretshuset har vurderet, at fremtidsfuldmagten kan sættes i kraft, sørger vi for, at fremtidsfuldmagten tinglyses i Personbogen.

Personbogen er offentlig tilgængelig. Derfor kan alle ved opslag i Personbogen konstatere, om der er en fremtidsfuldmagt, der er sat i kraft. Læs mere på tinglysning.dk