Hvis I vil gif­tes i ud­lan­det

Hvis I vil giftes i udlandet, kræver nogle lande at få dokumentation på, at I opfylder betingelserne for ægteskab efter ægteskabsloven – det hedder en ægteskabsattest.

Betingelser for kunne blive viet i udlandet

Hvis I vil vies i udlandet, kræver nogle lande dokumentation for, at I opfylder betingelserne for ægteskab efter den danske lovgivning. Andre lande kræver kun, at I kan dokumentere jeres civilstand med en civilstandsattest.

Hvis det land, I ønsker at blive viet i, kræver en attest på, at I ville kunne indgå ægteskab efter de danske regler i ægteskabsloven, skal I søge om at få en ægteskabsattest.

For at I kan få en ægteskabsattest, skal I begge opfylde betingelserne i ægteskabsloven. Det gælder også, selv om den ene eller I begge bor i udlandet.

Generelle ægteskabsbetingelser

For at kunne indgå ægteskab i Danmark skal I begge være fyldt 18 år, og I skal begge skal være ugifte.

Hvis en af jer tidligere har været gift, skal det tidligere ægteskab være ophørt, før I kan indgå et nyt ægteskab.

Der må ikke indgås ægteskab mellem nærtbeslægtede, og hvis den ene af jer er under værgemål, skal værgen give samtykke til, at ægteskabet indgås.

Forbud mod proforma

I Danmark er der et forbud mod, at et ægteskab indgås proforma. Det betyder, at ægteskabet ikke må indgås, hvis der er grund til at antage, at formålet med ægteskabet er at opnå ret til ophold i Danmark, i et EU-land, i Schweiz eller i et land, der er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Lovligt ophold

Som udgangspunkt er det en betingelse for at kunne indgå ægteskab i Danmark, at I begge lovligt kan rejse ind i Danmark og opholde jer her.

Der kan dog ses bort fra denne betingelse, hvis I begge eller den ene af jer ikke bor eller opholder sig i Danmark, når I søger om en ægteskabsattest til brug for, at I kan blive viet i udlandet.

Se mere i vejledning om lovligt ophold

Forberedelse til jeres ansøgning

For at vi kan behandle jeres ansøgning og kontrollere, at I opfylder ægteskabsbetingelserne, vil vi bede om personlige oplysninger om dig og din partner. Vi vil også bede om, at I dokumenterer, at ægteskabsbetingelserne er opfyldt.

Hvilke dokumenter, vi vil bede om, og kravene til disse dokumenter afhænger af de svar, I giver i ansøgningen – og hvilket land der har udstedt dokumenterne.

Hvis I ikke kan vedlægge et eller flere af de dokumenter, vi beder om, skal I skrive det i ansøgningsskemaet. Det er vigtigt, at I skriver, hvorfor I ikke kan vedlægge det, vi beder om.

Jeres underskrift på ansøgningen skal være underskrevet i hånden for at kunne betragtes som en gyldig underskrift. Der kan derfor ikke anvendes digitale underskrifter for eksempel Adobe eller paint.

Kravet til underskift gælder ikke, hvis I begge ansøger med MitID.

Læs her mere om hvilke oplysninger og dokumenter vi anbefaler at I har klar, inden I begynder at udfylde ansøgningsskemaet – Ægteskabserklæringen (§ 11 b)

Krav til dokumenter og oversættelsen

For at vi kan anerkende dokumentet, kan der være særlige krav til de dokumenter I skal vedlægge jeres ansøgning. Det kan eksempelvis være, at dokumentet skal være blåstemplet af en officiel myndighed – enten med en apostille-påtegning eller ved at være legaliseret.

Udenlandske dokumenter skal være oversat til dansk, engelsk eller tysk af en autoriseret oversætter. Det gælder også en eventuel apostille-påtegning. Hvis dokumentet er blevet legaliseret, skal alle stempler m.v. også oversættes.

Vær opmærksom på at det skal være gjort, inden ansøgningen indgives til Familieretshuset.

Erklæringer og pjecer

Hvis kun den ene af jer er dansk eller nordisk statsborger eller har dansk opholdstilladelse efter udlændingelovens §§7-9f, eller 9i-9n - og ikke den anden - så må der ikke indgås ægteskab i Danmark, uden at I begge har afgivet erklæring om at være bekendt med udlændingelovens regler om familiesammenføring.

I skal derfor begge underskrive en 11 b-erklæring.

Det gælder dog ikke for EU-statsborgere.

I skal også læse pjecen ”når I skal giftes-husk økonomien” om information om ægteskabets betydning for ægtefællernes indbyrdes økonomiske forhold

Fuldmagt

Vil I have andre til at hjælpe jer med at indgive en ægteskabserklæring, kan I give en skriftlig fuldmagt. Det kan for eksempel være en person fra jeres familie eller en professionel fagperson.

I skal sende fuldmagten med begge jeres originale underskrifter til os. I kan fx sende fuldmagten til os i et brev eller vedhæfte den i den digitale selvbetjening. I kan også give fuldmagt til en anden, imens sagen bliver behandlet.

Hvis I har givet fuldmagt, og I ønsker at tilbagekalde fuldmagten, skal I give skriftlig besked til både os og den, I har givet fuldmagten til.

Sådan søger I

Når I vil søge om at blive viet, skal I sende en ansøgning - ægteskabserklæring - til Familieretshuset og betale et gebyr på 1.900 kroner.

Hvis betingelserne er opfyldt, udsteder vi en prøvelsesattest eller ægteskabsattest afhængig af, om I ønsker at vielsen bliver foretaget i Danmark eller i udlandet.

En prøvelsesattest/ægteskabsattest er gyldig i fire måneder fra udstedelsesdatoen.

Hvis I ikke er viet inden for dette tidsrum, bortfalder attesten, og I skal ansøge på ny. Ved ny ansøgning skal I indsende alle dokumenterne igen og betale et nyt gebyr på 1.900 kroner.