Hvis I vil gif­tes i Dan­mark

For at blive gift i Danmark, skal I have en prøvelsesattest. Denne attest viser, at I opfylder betingelserne i ægteskabsloven. En prøvelsesattest er gyldig i fire måneder fra udstedelsesdatoen. Attesten kan dog have en kortere gyldighedsperiode, afhængig af varigheden af det lovlige ophold i Danmark.

Betingelser for kunne blive viet i Danmark

Hvis I bor i et andet land, men ønsker at blive viet i Danmark, er det de danske ægteskabsbetingelser, I skal opfylde – også selv om der gælder andre ægteskabsbetingelser i det land, I bor i.

Hvis en af jer er statsborger i et andet nordisk land, kan I dog vælge, at det er dette lands regler for ægteskab, der skal anvendes.

Generelle ægteskabsbetingelser

For at kunne indgå ægteskab i Danmark skal I begge være fyldt 18 år, og I skal begge skal være ugifte.

Hvis en af jer tidligere har været gift, skal det tidligere ægteskab være ophørt, før I kan indgå et nyt ægteskab.

Der må ikke indgås ægteskab mellem nærtbeslægtede, og hvis den ene af jer er under værgemål, skal værgen give samtykke til at ægteskabet indgås.

Forbud mod proforma

I Danmark er der et forbud mod, at et ægteskab indgås proforma. Det betyder, at ægteskabet ikke må indgås, hvis der er grund til at antage, at formålet med ægteskabet er at opnå ret til ophold i Danmark, i et EU-land, i Schweiz eller i et land, der er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Lovligt ophold

For at I kan blive viet i Danmark, skal I begge lovligt kunne rejse ind i Danmark og opholde jer her. Der er forskellige krav til indrejse og ophold afhængig af, hvilket land I kommer fra.

I behøver ikke at være rejst ind i Danmark på det tidspunkt, I søger.

Se mere i vejledning om lovligt ophold

Særlige krav til pas eller anden rejselegitimation

Når du som statsborger i et land uden for EU/EØS rejser ind i Danmark og opholder dig her i landet, skal du have et gyldigt pas eller anden godkendt rejselegitimation.

Krav til dit pas når du indrejser i Danmark

  • Dit pas skal være gyldigt i mindst 3 måneder udover den dato, hvor du forventer at udrejse af Danmark,
  • Dit pas skal indeholde mindst 2 tomme sider.
  • Dit pas skal være udstedt indenfor de seneste 10 år. Et pas med længere gyldighedsperiode end 10 år, kan ikke benyttes som rejselegitimation i Danmark udover de første 10 år fra passets udstedelsesdato. Dette gælder også hvis dit pas der er forlænget ud over en gyldighedsperiode på 10 år fra passets udstedelsesdato.

Hvis dit pas har kortere gyldighed end den mulige gyldighed på prøvelsesattesten, vil attesten blive afkortet. Det betyder, at gyldigheden af prøvelsesattesten er kortere, end den normalt kunne være.

Fx hvis gyldigheden på en prøvelsesattest ville være 4 måneder, men passet alene har en gyldighed på 5 måneder på tidspunktet for prøvelsen, vil prøvelsesattesten blive begrænset til 2 måneder.

Forberedelse til jeres ansøgning

For at vi kan behandle jeres ansøgning og kontrollere, at I opfylder ægteskabsbetingelserne, vil vi bede om personlige oplysninger om dig og din partner. Vi vil også bede om, at I dokumenterer, at ægteskabsbetingelserne er opfyldt.

Hvilke dokumenter vi vil bede om og kravene til disse dokumenter, afhænger af de svar, I giver i ansøgningen – og hvilket land der har udstedt dokumenterne.

Hvis I ikke kan vedlægge et eller flere af de dokumenter, vi beder om, skal I skrive det i ansøgningsskemaet. Det er vigtigt, at I skriver, hvorfor I ikke kan vedlægge det, vi beder om.

Jeres underskrift på ansøgningen skal være underskrevet i hånden for at kunne betragtes som en gyldig underskrift. Der kan derfor ikke anvendes digitale underskrifter for eksempel Adobe eller paint.

Kravet til underskift gælder ikke, hvis I begge ansøger med MitID.

Læs her mere om hvilke oplysninger og dokumenter vi anbefaler at I har klar, inden I begynder at udfylde ansøgningsskemaet.

Krav til dokumenter og oversættelsen

For at vi kan anerkende dokumentet, kan der være særlige krav til de dokumenter, I skal vedlægge jeres ansøgning. Det kan eksempelvis være, at dokumentet skal være blåstemplet af en officiel myndighed – enten med en apostille-påtegning eller ved at være legaliseret.

Udenlandske dokumenter skal være oversat til dansk, engelsk eller tysk af en autoriseret oversætter. Det gælder også en eventuel apostille-påtegning. Hvis dokumentet er blevet legaliseret, skal alle stempler m.v. også oversættes.

Vær opmærksom på at det skal være gjort, inden ansøgningen indgives til Familieretshuset.

Erklæringer og pjecer

Hvis kun den ene af jer er dansk/nordisk statsborger eller har dansk opholdstilladelse, må der ikke indgås ægteskab i Danmark, uden at I begge har afgivet erklæring om at være bekendt med udlændingelovens regler om familiesammenføring.  I skal derfor begge underskrive en 11 b-erklæring. Det gælder dog ikke for EU-statsborgere.

I skal også læse pjecen ”når I skal giftes-husk økonomien” om information om ægteskabets betydning for ægtefællernes indbyrdes økonomiske forhold.

Fuldmagt

Vil I have andre til at hjælpe jer med at indgive en ægteskabserklæring, kan I give en skriftlig fuldmagt. Det kan for eksempel være en person fra jeres familie eller en professionel fagperson.

I skal sende fuldmagten med begge jeres originale underskrifter til os. I kan fx sende fuldmagten til os i et brev eller vedhæfte den i den digitale selvbetjening. I kan også give fuldmagt til en anden, imens sagen bliver behandlet.

Hvis I har givet fuldmagt, og I ønsker at tilbagekalde fuldmagten, skal I give skriftlig besked til både os og den, I har givet fuldmagten til.

Sådan søger I

Når I vil søge om at blive viet, skal I sende en ansøgning - ægteskabserklæring - til Familieretshuset og betale et gebyr på 1.900 kroner.

Hvis betingelserne er opfyldt, udsteder vi en prøvelsesattest eller ægteskabsattest afhængig af, om I ønsker, at vielsen bliver foretaget i Danmark eller i udlandet.

OBS. En prøvelsesattest/ægteskabsattest er gyldig i fire måneder fra udstedelsesdatoen.

Hvis I ikke er viet inden for dette tidsrum, bortfalder attesten, og I skal ansøge på ny. Ved ny ansøgning skal I indsende alle dokumenterne igen og betale et nyt gebyr på 1.900 kroner.

Her kan du se aktuelle sagsbehandlingstider