Kla­ge over ind­dri­vel­se af bi­drag

Hvis bidraget er fastsat i en afgørelse fra udlandet, kan bidragsmodtageren anmode om, at bidraget opkræves og inddrives i Danmark. Familieretshuset træffer afgørelse om anerkendelse i Danmark af udenlandske afgørelser, der er omfattet af konventionerne, og tager stilling til indsigelser mod kravets størrelse og eksistens.

Afgørelse om anerkendelse i Danmark

Danmark anerkender og fuldbyrder bidragsafgørelser fra udlandet efter forskellige konventioner, når betaleren bor eller opholder sig i Danmark, eller når betaleren har aktiver i Danmark eller modtager løn mv. fra en arbejdsgiver i Danmark.

Hvad kan der klages over

En indsigelse mod anerkendelsen af den udenlandske afgørelse kan f.eks. bygge på følgende:

  • afgørelsen er truffet, selvom bidragsbetaleren ikke var inddraget i sagen og derfor ikke havde mulighed for at varetage sine interesser i sagen
  • afgørelsen vil stride mod grundlæggende danske retsprincipper (ordre public)
  • afgørelsen er opnået ved svig.

En indsigelse mod bidragskravets eksistens og størrelse kan fx bygge på følgende:

  • bidraget er helt eller delvist bortfaldet efter loven i det land, hvor afgørelsen er truffet, fx fordi bidragsperioden er udløbet
  • bidraget er helt eller delvist bortfaldet ved en senere afgørelse eller aftale
  • bidraget er helt eller delvist betalt
  • bidraget er helt eller delvist forældet
  • størrelsen af bidragskravet er opgjort forkert på grund af fejl ved indeksering eller kursomregning.

Klagefrist

Familieretshusets afgørelse om anerkendelse af en udenlandsk afgørelse fra EU-lande skal du som udgangspunkt klage over inden for 30 dage via Familieretshusets digitale løsning. Familieretshuset vil herefter indbringe sagen for familieretten.

Der er ingen frister for at fremsætte indsigelser mod bidragskravets eksistens og størrelse.

Ret til fornyet prøvelse af bidragsafgørelsen fra det EU-land, der har truffet afgørelsen

Hvis afgørelsen er truffet i et EU-land, har du i visse situationer mulighed for at anmode om fornyet prøvelse af den udenlandske bidragsafgørelse. Du skal indgive anmodningen til den udenlandske myndighed, som har truffet afgørelse. Fristen løber fra den dag, hvor du reelt fik kendskab til indholdet af afgørelsen. Du skal reagere straks og under alle omstændigheder inden for 45 dage. Fristen kan ikke forlænges på grund af afstanden.