Uop­sæt­te­li­ge ud­gif­ter

Da et bidrag normalt fastsættes med tilbagevirkende kraft fra den bidragsudløsende begivenhed eller fra ansøgningens modtagelse i Familieretshuset, skal der efter praksis ved fastsættelsen af bidraget tages hensyn til, om den, som skal betale bidrag, har afholdt uopsættelige faste udgifter til barnets institution i perioden fra bidragets begyndelsestidspunkt til tidspunktet for Familieretshusets afgørelse.

En udgift til barnets institution kan eksempelvis være uopsættelig, hvis betaler under samlivet har betalt barnets institution (betaling for plads i privatskole, friskole, efterskole, SFO, fritidshjem, børnehave, dagpleje, vuggestue og lignende) og er fortsat med denne betaling efter samlivsophævelsen.

Har betaler afholdt sådanne udgifter, gives der fradrag for udgifterne i det fastsatte bidrag. Er udgifterne måned for måned lavere end bidraget, fradrages udgifterne måned for måned i bidraget. Overstiger udgifterne bidraget måned for måned, betragtes bidraget for disse måneder som betalt.

Der tages ikke hensyn til udgifter til barnet, der er afholdt inden samlivsophævelsen, også selvom udgifterne dækker tiden efter samlivsophævelsen.

Det er efter praksis et krav, at betaler kan dokumentere udgifterne, hvis modtageren bestrider disse.

Der tages kun hensyn til institutionsudgifter. Der tages således ikke hensyn til udgifter til blandt andet fritidsaktiviteter, mobiltelefonabonnement, tøj, sko og lignende.