Ind­tæg­ter fra sel­ska­ber

Hvis en part har indtægter fra et eller flere selskaber, beder vi normalt parten om at sende oplysninger til os.

Er du selskabsejer i Danmark, skal du sende følgende til os:

  • selskabernes skattemæssige årsopgørelser for de seneste tre år fra Skattestyrelsen. Dette gælder også for selskaber, som du indirekte ejer eller har ejerandel i via andre selskaber
  • oplysninger om dine ejerandele i hvert af selskaberne
  • selskabernes seneste selvangivelse, hvis der er indsendt en selvangivelse og Skattestyrelsen endnu ikke har dannet årsopgørelsen.

Hvis du har bestemmende indflydelse i en koncern, hvor selskaberne er sambeskattede, hvor koncernen ejer 100 % af aktierne/anparterne i ét eller flere datterselskaber, og hvor datterselskabernes resultat fremgår af holdingselskabets årsopgørelse, er det tilstrækkeligt, at du sender kopi af de samlede årsopgørelser for de seneste tre år fra Skattestyrelsen for koncernens resultat og kopi af seneste selvangivelse for koncernen, hvis der er indsendt en selvangivelse og Skattestyrelsen endnu ikke har dannet årsopgørelsen. Du skal også oplyse din ejerandel.

Hvis du har bestemmende indflydelse i en koncern, hvor selskaberne er sambeskattede, og hvor koncernen ejer mindre end 100 % af aktierne/anparterne i ét eller flere datterselskaber, skal du sende os kopi af opgørelse over sambeskatningsindkomsten for koncernen, og oplysning om din ejerandel i koncernen samt koncernens ejerandel i datterselskaberne. Vi skal bruge årsopgørelser for koncernen og datterselskaberne fra Skattestyrelsen for de seneste tre år. Du skal sende os årsopgørelserne og seneste selvangivelser, hvis der er indsendt selvangivelse og Skattestyrelsen endnu ikke har dannet årsopgørelsen. Endvidere skal du sende, sambeskatningsopgørelserne og oplysning om din ejerandel.

Du skal kun sende oplysningerne til os, hvis vi beder dig om det.

Familieretshuset har anmodet om oplysninger eller dokumentation for selskabet, hvad skal jeg sende?

Familieretshuset har brug for oplysninger om selskabernes skattemæssige resultater.

Selskabets årsrapport kan ikke anvendes til oplysning eller dokumentation af selskabets skattemæssige resultater, fordi det skattemæssige resultat ikke fremgår af årsrapporten.

Selskabets skattemæssige resultat fremgår af selskabets selvangivelse til skattemyndighederne. Selskabets skattemæssige resultat fremgår også af selskabets skatteregnskab, som typisk er indeholdt i Specifikation til årsrapporten for selskabet.

Hvis du vælger at indsende en revisorerklæring, er det vigtigt at erklæringen vedrører selskabets skattemæssige resultat, samt at der er angivet et specifikt resultat for selskabet eller som minimum et interval selskabets resultat forventes at lande indenfor.

Såfremt selskabets regnskabsår er afsluttet, kan det skattemæssige resultat også dokumenteres gennem fremsendelse af et revisorpåtegnet skatteregnskab eller Specifikation til årsopgørelsen.