Adop­tion af et frem­med barn

Fremmedadoption er en adoption af et barn under 18 år, hvor du ikke på forhånd kender barnet. Fremmedadoption kaldes også anonym adoption. Hvis barnet adopteres her i Danmark, er det en national fremmedadoption. Hvis barnet adopteres fra udlandet, er det en international fremmedadoption.

En adoption skal være til gavn for barnet. Derfor bliver både barnets og dine forhold undersøgt for at vurdere, om barnet har gavn af adoptionen. Det er Familieretshusets opgave at undersøge, om du kan godkendes til at adoptere.

Både gifte, samlevende og enlige ansøgere kan godkendes til adoption. Hvis du er gift eller har været samlevende i mere end 2½ år, skal I søge sammen.

Du kan ansøge om fremmedadoption på denne side. Du finder ansøgningsskemaet nederst på siden.

Forløbet

For at blive godkendt til at adoptere, skal du gennem et undersøgelses- og godkendelsesforløb. Det er opdelt i fire adskilte faser.

Formålet med at inddele forløbet i faser er, at du allerede tidligt i forløbet finder ud af, om du opfylder de generelle betingelser for at blive godkendt som adoptant. Du får også en bedre forståelse for, hvad det vil sige at adoptere. Du får dermed mulighed for at springe fra i god tid, hvis det viser sig ikke at være noget for dig. Samtidig kommer der en bedre dialog mellem dig og myndighederne, ligesom du får kvalificeret rådgivning, så du kan skabe gode rammer for barnets vækst.

Forskellige former for godkendelse

Der er tre former for godkendelse:

 1. Du bliver godkendt til at adoptere et konkret barn (konkret godkendelse)
 2. Du bliver godkendt til at adoptere et barn, der bliver foreslået af en myndighed eller organisation, der formidler adoption (generel godkendelse)
 3. Du får en udvidet godkendelse til at adoptere et konkret barn, der ligger uden for den generelle ramme

Ansøger du om en generel godkendelse, er det adoptionssamrådet, der fastsætter indholdet af godkendelsen. Du kan dog søge om godkendelse til adoption af søskende eller om en udvidet aldersramme.

Hvis du ansøger om godkendelse til national adoption af et konkret barn, der endnu ikke er blevet frigivet til adoption, kan du godt blive godkendt med det forbehold, at barnet efterfølgende bliver frigivet til adoption.

Klik på "læs mere" for at læse mere on den generelle og udvidede godkendelse

Adoption ved fertilitetsbehandling og graviditet

Det er ikke udsædvanligt, at ansøgere er i fertilitetsbehandling, når de søger om godkendelse til at adoptere. Adoptionssamrådet kan ikke afslå at behandle din ansøgning, fordi du er i fertilitetsbehandling – uanset hvor langt du er i undersøgelsesforløbet.

Adoptionens fire faser

For at blive godkendt til at adoptere, skal du gennem et undersøgelses- og godkendelsesforløb. Det er opdelt i fire adskilte faser.

Fase 1- undersøgelsen

Efter Familieretshuset har modtaget din ansøgning, bliver du indkaldt til en samtale, hvor oplysningerne i adoptionsansøgningen uddybes nærmere. Her vil du få mere information om den videre proces, og du får også mulighed for at stille spørgsmål. Efter samtalen modtager du den rapport, som bl.a. er grundlaget for afgørelsen i fase 1.

Formålet med fase 1 er at vurdere, om du opfylder de krav, der stilles til din alder, dit eventuelle samliv, dit helbred, dine strafforhold, dine boligforhold og din økonomi.

De generelle godkendelseskrav

 • Der må højst være 42 års forskel mellem barnet og dig. Det betyder, at du skal ansøge om godkendelse til adaption af et barn i alderen 0-48 måneder inden du fylder 43 år.
 • Din fysiske og psykiske helbredstilstand må ikke forringe mulighederne for, at adoptionen bliver til barnets bedste.
 • Din bolig skal være egnet til at danne ramme for opfostring af barnet.
 • Du skal have forsvarlige økonomiske forhold.
 • Du må ikke være straffet for forhold, der giver anledning til tvivl om egnetheden til at adoptere.

Opfylder du betingelserne, giver Adoptionssamrådet eller sagsbehandleren tilladelse til, at du kan fortsætte til fase 2. Hvis Adoptionssamrådet er i tvivl, om du opfylder betingelserne, har samrådet mulighed for at indhente flere oplysninger, inden din sag behandles igen.

Formålet i fase 1 er primært at tage stilling til objektive forhold om dig. Først i fase 3 foretager vi en nærmere vurdering af dine individuelle ressourcer. I helt enkeltstående tilfælde kan der allerede under fase 1 sættes en nærmere undersøgelse af dine ressourcer i gang. Det sker, hvis der foreligger oplysninger om dig, som gør det tvivlsomt, om du vil kunne godkendes som adoptant. I så fald giver det ikke mening at gennemgå et adoptionsforberedende kursus og afvente fase 3-undersøgelsen, før du kan få svar.

Det er en forudsætning, at antagelsen om, at du ikke er egnet til at opfostre et adoptivbarn, er ganske klar og velbegrundet.

Opfylder du ikke betingelserne, giver adoptionssamrådet afslag på din ansøgning. Du kan klage til Adoptionsnævnet over afslaget.

Du kan læse mere om de generelle godkendelsesskav fx. alder, helbred, økonomi ved at klikke på "læs mere"

Fase 2 - det adoptionsforberedende kursus

Har du ikke tidligere adopteret et barn, skal du deltage i et adoptionsforberedende kursus for at kunne godkendes som adoptant. Kurset tilrettelægges og udbydes af Ankestyrelsen.

Formålet med kurset er bl.a. at oplyse om de centrale problemstillinger om adoption. Samtidig skal kurset sætte dig i stand til at få bekræftet dit motiv til at adoptere over for dig selv. Det adoptionsforberedende kursus er et forløb over to weekender med cirka tre til fire ugers mellemrum. Begge weekender starter lørdag kl. 11.00 og slutter søndag kl. 16.00. Kurset er med overnatning.

Fase 3 – individuel undersøgelse af dine eller jeres ressourcer

Ønsker du – efter fase 1 og 2 - at begynde fase 3, skal du ansøge om det inden for et år fra den dato, du blev godkendt i fase 1. Hvis du tidligere har adopteret et barn, skal du ansøge om påbegyndelse af fase 3 inden for tre måneder fra den dato, hvor du blev godkendt i fase 1.

Fase 4 –rådgivning før og efter adoptionen (PAS)

Fase 4 består af seks timers obligatorisk adoptionsrådgivning før og efter hjemtagelsen af dit barn med adoptionsrådgivere, der er tilknyttet Ankestyrelsen.

Alt det praktiske i forbindelse med din ansøgning

Når du udfylder ansøgningen, skal du vedhæfte følgende dokumenter:

 • helbredserklæring (udfyldes af ansøger)
 • helbredsattest (udfyldes hos egen læge)
 • formueopgørelse
 • fødsels- og dåbsattest
 • vielsesattest
 • skatteattest – fås via SKAT’s tast selv-løsning ved brug af NemID/MitID på skat.dk. Hvis du ikke benytter tast selv-løsningen og har brug for at få underskrevet en skatteattest, kan du kontakte Skattestyrelsen på tlf 7222 2828
 • fordringsattest fra staten – fås ved at ringe til Gældsstyrelsen på tlf. 7015 7304
 • restanceerklæring fra din kommune - fås ved telefonisk henvendelse til kommunens Borgerservice
 • Familieretshuset kan indhente budgetskema, når der er behov for nærmere belysning af de økonomiske forhold. Du kan printe budgetskemaet ud, udfylde det i hånden og sende det elektronisk eller med posten til Familieretshuset.

Helbredsattesten skal være udfyldt af din egen læge, og attesten må ikke være mere end tre måneder gammel ved indsendelse til Familieretshuset. Du skal selv betale for at få udfærdiget attesten.

Når du udfylder den digitale blanket, kan du vedhæfte de nødvendige dokumenter elektronisk. Hvis du er fritaget fra Digital Post i det offentlige, og du sender en papirblanket, skal du medsende en kopi af dokumenterne.

Når ansøgningen om godkendelse som adoptant er modtaget i Familieretshuset, vil vi indhente straffeattester samt en erklæring fra din bopælskommune om, hvorvidt kommunen er bekendt med forhold, som kan føre til, at der ikke kan udstedes plejetilladelse. Ved underskriften på ansøgningsskemaet giver du samtykke til, at Familieretshuset må indhente disse oplysninger

Udenlandske dokumenter skal vedlægges i original eller bekræftet kopi. De skal også vedlægges i en autoriseret oversættelse, medmindre dokumenterne er på norsk, svensk, finsk, islandsk, engelsk eller tysk.

Det er et krav, at alle udenlandske fødselsattester legaliseres i overensstemmelse med den normale procedure for legalisering af familieretlige dokumenter.

Ansøgning om godkendelse som adoptant

Du kan søge om godkendelse som adoptant ved at udfylde en ansøgningsblanket.

Som udgangspunkt skal du bruge Familieretshusets digitale blanketter, hvor du logger på og underskriver med dit NemID/MitID. Hvis du er blevet fritaget fra Digital Post i det offentlige, må du gerne printe blanketterne, som du finder her på Familieretshusets hjemmeside og på borger.dk

Barn i forslag

Hvordan du får et barn i forslag afhænger af, om du skal adoptere et udenlandsk eller et dansk barn

Du kan læse mere om at få et udenlandsk eller et dansk barn i forslag ved at klikke på "læs mere".

Udgifter og tilskud i forbindelse med adoption

Der er udgifter til de adoptionsforberedende kurser (3.000 kr. pr. deltager i 2024).

Der er ikke udgifter (udover rejse-, opholdsudgifter m.m. i Danmark).

Når du kommer hjem med dit barn – praktiske forhold

Tilmelding til Folkeregistret

Efter hjemtagelsen skal du være opmærksom på at få tilmeldt barnet til folkeregisteret.

Spørg din kommune om hvilke dokumenter, du skal medbringe.

Adoptionsorlov

Du har ret til at holde adoptionsorlov, når Familieretshuset stiller krav om, at du skal holde orlov efter barnets hjemtagelse.

Læs om retten til dagpenge på borger.dk