Adoption af et fremmed barn

Fremmedadoption er en adoption af et barn under 18 år, hvor du ikke på forhånd kender barnet. Fremmedadoption kaldes også anonym adoption. Hvis barnet adopteres her i Danmark, er det en national fremmedadoption. Hvis barnet adopteres fra udlandet, er det en international fremmedadoption.

En adoption skal være til gavn for barnet. Derfor bliver både barnets og dine forhold undersøgt for at vurdere, om barnet har gavn af adoptionen. Det er Familieretshusets opgave at undersøge, om du kan godkendes til at adoptere.

Både gifte, samlevende og enlige ansøgere kan godkendes til adoption. Hvis du er gift eller har været samlevende i mere end 2½ år, skal I søge sammen.

Du kan ansøge om fremmedadoption på denne side. Du finder ansøgningsskemaet nederst på siden.

Forløbet

For at blive godkendt til at adoptere, skal du gennem et undersøgelses- og godkendelsesforløb. Det er opdelt i fire adskilte faser.

Formålet med at inddele forløbet i faser er, at du allerede tidligt i forløbet finder ud af, om du opfylder de generelle betingelser for at blive godkendt som adoptant. Du får også en bedre forståelse for, hvad det vil sige at adoptere. Du får dermed mulighed for at springe fra i god tid, hvis det viser sig ikke at være noget for dig. Samtidig kommer der en bedre dialog mellem dig og myndighederne, ligesom du får kvalificeret rådgivning, så du kan skabe gode rammer for barnets vækst.

Forskellige former for godkendelse

Der er tre former for godkendelse:

 1. Du bliver godkendt til at adoptere et konkret barn (konkret godkendelse)
 2. Du bliver godkendt til at adoptere et barn, der bliver foreslået af en myndighed eller organisation, der formidler adoption (generel godkendelse)
 3. Du får en udvidet godkendelse til at adoptere et konkret barn, der ligger uden for den generelle ramme.

Den generelle godkendelse

Bliver du godkendt indenfor den generelle ramme, er du godkendt til at adoptere et barn i aldersgruppen 0-48 måneder. Barnet skal vurderes til at have et normalt udviklingspotentiale både fysisk og psykisk. Barnet skal altså med tiden kunne blive selvhjulpent og i stand til at klare en almindelig tilværelse, eventuelt med begrænset brug af støtteforanstaltninger.

Den udvidede godkendelse

Vil du godkendes til et barn, der ligger uden for den generelle ramme, kræver det en udvidet godkendelse. Da det vil kræve mere af dig at adoptere et barn, der ligger uden for den generelle ramme, stiller vi også større krav til dine ressourcer. Du skal kunne håndtere de særlige problemer, der kan opstå i forhold til et barn med potentielle psykiske eller fysiske handicap. På samme måde stilles der større krav til dine ressourcer, hvis du søger om godkendelse til at adoptere et ældre barn eller to/flere søskende.

Du kan ikke søge om en udvidet godkendelse på forhånd. Det gælder dog ikke, hvis du søger om godkendelse med en udvidet aldersramme eller søger at adoptere flere børn samtidig (søskende).

Adoption ved fertilitetsbehandling og graviditet

Det er ikke udsædvanligt, at ansøgere er i fertilitetsbehandling, når de søger om godkendelse til at adoptere. Adoptionssamrådet kan ikke afslå at behandle din ansøgning, fordi du er i fertilitetsbehandling – uanset hvor langt du er i undersøgelsesforløbet.

Adoptionens fire faser

For at blive godkendt til at adoptere, skal du gennem et undersøgelses- og godkendelsesforløb. Det er opdelt i fire adskilte faser.

Fase 1- undersøgelsen

Efter Familieretshuset har modtaget din ansøgning, bliver du indkaldt til en samtale, hvor oplysningerne i adoptionsansøgningen uddybes nærmere. Her vil du få mere information om den videre proces, og du får også mulighed for at stille spørgsmål. Efter samtalen modtager du den rapport, som bl.a. er grundlaget for afgørelsen i fase 1.

Formålet med fase 1 er at vurdere, om du opfylder de krav, der stilles til din alder, dit eventuelle samliv, dit helbred, dine strafforhold, dine boligforhold og din økonomi.

Enlige, samlevende og gifte

Personer, der er gift eller samlevende, kan som udgangspunkt kun adoptere sammen med henholdsvis deres ægtefælle eller deres samlever. Kun ægtefæller eller samlevende kan adoptere sammen.

Siden 1. juli 2010 har registrerede partnere været ligestillet med ægtefæller i adoptionsmæssig henseende, så registrerede partnere har mulighed for at adoptere efter de samme regler, som gælder for ægtefæller.

Ved samlevende forstås et par, der lever i et stabilt parforhold af ægteskabslignende karakter, uanset køn.

Hvis I som par ønsker at blive godkendt som gifte ansøgere, er det tilstrækkeligt, at I er gift på tidspunktet for den endelige godkendelse. Kravet om samliv skal derimod være opfyldt på ansøgningstidspunktet.

Alder

For at blive godkendt som adoptant skal du være fyldt 25 år.

Det fremgår af adoptionslovens § 4, at bevilling til adoption kun kan meddeles den, som er fyldt 25 år. Når særlige grunde taler derfor, kan bevilling dog meddeles den, som er fyldt 18 år.

Du kan ikke godkendes som adoptant, hvis du er 43 år ældre end barnet. Der må altså maksimalt være en aldersforskel på 42 år og 364 dage mellem dig og barnet.

Det betyder, at hvis du:

 • er fyldt 43 år, kan du godkendes til et barn, der er ældre end 12 mdr.
 • er fyldt 44 år, kan du godkendes til et barn, der er ældre end 24 mdr.
 • er fyldt 45 år, kan du godkendes til et barn, der er ældre end 36 mdr.
 • er fyldt 46 år, kan du godkendes til et barn, der er ældre end 48 mdr.
 • er fyldt 47 år, kan du godkendes til et barn, der er ældre end 60 mdr.
 • er fyldt 48 år, kan du godkendes til et barn, der er ældre end 72 mdr.

Din alder vurderes på det tidspunkt, ansøgningen modtages i Familieretshuset. Det er ikke muligt at opfylde det ovenfor omtalte 42-års krav ved kort før din 43-års fødselsdag at indsende en ufuldstændig ansøgning og herefter undlade at foretage videre.

Bolig

For at adoptere er det en betingelse at du råder over en bolig, der er egnet til at danne rammerne for opfostring af et barn. Der er ikke opstillet objektive krav til boligens størrelse, idet forhold som fx boligens beliggenhed og indretning kan spille en lige så stor rolle som boligens størrelse. Du skal i ansøgningsskemaet oplyse faktuelle data om boligen. Du får også lejlighed til i øvrigt at beskrive boligen.

Økonomi

Det er en betingelse, at du har ”forsvarlige økonomiske forhold”. Kravet skal forstås sådan, at du har en økonomi, der giver plads til forsørgelse af en familie - også efter modtagelsen af et adoptivbarn. Det er yderst få tilfælde, hvor de økonomiske forhold i sig selv begrunder et afslag.

Du skal fremlægge oplysninger fra skattemyndighederne om indkomst- og formueforhold for de to sidste indkomstår samt oplysninger om eventuelle restancer hos skattemyndigheder eller kommune. Du skal herudover på ansøgningsskemaet angive oplysninger om månedlige indtægter og udgifter samt aktuelle formueforhold.

Der vil eventuelt være brug for at bruge et budgetskema. Tilsvarende vil der i relation til vurderingen af dine formueforhold kunne gøres brug af et skema om formueopgørelse.

Strafforhold

Det er en betingelse for at blive godkendt som adoptant, at du ikke er straffet for forhold, der giver anledning til tvivl om din egnethed til at adoptere. Familieretshuset indhenter derfor din straffeattest – det giver du os samtykke til, når du ansøger.

Helbredsforhold

Det er en betingelse for at blive godkendt som adoptant, at din fysiske og psykiske helbredstilstand ikke forringer mulighederne for, at adoptionsforløbet kan blive til barnets bedste.

Den omstændighed, at den ene af ansøgerne er rask, kan som udgangspunkt ikke kompensere for, at den anden ansøger lider af en sygdom, der indicerer en betydelig overdødelighed og/eller et belastende sygdomsforløb.

Fase 2 - det adoptionsforberedende kursus

Har du ikke tidligere adopteret et barn, skal du deltage i et adoptionsforberedende kursus for at kunne godkendes som adoptant. Kurset tilrettelægges og udbydes af Ankestyrelsen.

Formålet med kurset er bl.a. at oplyse om de centrale problemstillinger om adoption. Samtidig skal kurset sætte dig i stand til at få bekræftet dit motiv til at adoptere over for dig selv. Det adoptionsforberedende kursus er et forløb over to weekender med cirka tre til fire ugers mellemrum. Begge weekender starter lørdag kl. 11.00 og slutter søndag kl. 16.00. Kurset er med overnatning.

Fase 3 – individuel undersøgelse af dine eller jeres ressourcer

Ønsker du – efter fase 1 og 2 - at begynde fase 3, skal du ansøge om det inden for et år fra den dato, du blev godkendt i fase 1. Hvis du tidligere har adopteret et barn, skal du ansøge om påbegyndelse af fase 3 inden for tre måneder fra den dato, hvor du blev godkendt i fase 1.

Fase 4 –rådgivning før og efter adoptionen (PAS)

Fase 4 består af seks timers obligatorisk adoptionsrådgivning før og efter hjemtagelsen af dit barn med adoptionsrådgivere, der er tilknyttet Ankestyrelsen.

Udenlandsk barn i forslag

Formidlingen af udenlandske børn til danske adoptionsansøgere varetages af Danish International Adoption (DIA).

Hvis et konkret barn bringes i forslag til dig, er det DIA, som i første omgang vurderer, om barnet ligger inden for din godkendelsesramme. Er det tilfældet, sender organisationen forslaget direkte til dig, og du skal herefter i løbet af kort tid beslutte, om du er indstillet på at modtage barnet.

Dansk barn i forslag

Hvis du ønsker at komme på venteliste til national adoption, sender Familieretshuset din sag til Adoptionsnævnet. Når der kommer et barn til national bortadoption, udarbejder Adoptionsnævnets børnelæge en vurdering af barnet. På baggrund af oplysningerne om barnet, bl.a. børnelægens vurdering og oplysningerne om de biologiske forældre, vurderer Adoptionsnævnet, hvem af de godkendte ansøgere på den danske venteliste, der er bedst egnet til at adoptere det konkrete barn.

Udgifter og tilskud i forbindelse med adoption

Der er udgifter forbundet med at adoptere et barn fra et andet land. Den største udgift består af de gebyrer, som skal betales til DIA.

Herudover er der udgifter til de adoptionsforberedende kurser (2.500 kr. pr. deltager i 2019).

Endelig er der rejseudgifter, som varierer meget fra land til land. Du kan også forvente udgifter til lægeattester, eventuelle vaccinationer og andet.

Staten yder et adoptionstilskud, når barnet adopteres gennem DIA. Tilskuddet kan søges, efter barnet er hjemtaget. Tilskuddet udgør 54.740 kr. i 2019). Tilskuddet er skattefrit.

Der er ikke udgifter (udover rejse-, opholdsudgifter m.m. i Danmark), ligesom der ikke er mulighed for tilskud i forbindelse med national adoption.

Når du kommer hjem med dit barn – praktiske forhold

Efter hjemtagelsen skal du være opmærksom på at få tilmeldt barnet til folkeregisteret.

Spørg din kommune om hvilke dokumenter, du skal medbringe.

Adoptionsorlov

Du har ret til at holde adoptionsorlov, når Familieretshuset stiller krav om, at du skal holde orlov efter barnets hjemtagelse.

Læs om retten til dagpenge på borger.dk

Ansøgning om godkendelse som adoptant

Du kan søge om godkendelse som adoptant ved at udfylde en ansøgningsblanket.

Som udgangspunkt skal du bruge Familieretshusets digitale blanketter, hvor du logger på og underskriver med dit NemID/MitID. Hvis du er blevet fritaget fra Digital Post i det offentlige, må du gerne printe blanketterne, som du finder her på Familieretshusets hjemmeside og på borger.dk

Alt det praktiske i forbindelse med din ansøgning

Når du udfylder ansøgningen, skal du vedhæfte følgende dokumenter:

 • helbredserklæring
 • helbredsattest
 • formueopgørelse
 • fødsels- og dåbsattest
 • vielsesattest
 • skatteattest – fås via SKAT’s tast selv-løsning ved brug af NemID/MitID på skat.dk. Hvis du ikke benytter tast selv-løsningen og har brug for at få underskrevet en skatteattest, kan du kontakte Skattestyrelsen på tlf 7222 2828
 • fordringsattest fra staten – fås ved at ringe til Gældsstyrelsen på tlf. 7015 7304
 • restanceerklæring fra din kommune - fås ved telefonisk henvendelse til kommunens Borgerservice

Helbredsattesten skal være udfyldt af din egen læge, og attesten må ikke være mere end tre måneder gammel ved indsendelse til Familieretshuset. Du skal selv betale for at få udfærdiget attesten.

Når du udfylder den digitale blanket, kan du vedhæfte de nødvendige dokumenter elektronisk. Hvis du er fritaget fra Digital Post i det offentlige, og du sender en papirblanket, skal du medsende en kopi af dokumenterne.

Når ansøgningen om godkendelse som adoptant er modtaget i Familieretshuset, vil vi indhente straffeattester samt en erklæring fra din bopælskommune om, hvorvidt kommunen er bekendt med forhold, som kan føre til, at der ikke kan udstedes plejetilladelse. Ved underskriften på ansøgningsskemaet giver du samtykke til, at Familieretshuset må indhente disse oplysninger

Udenlandske dokumenter skal vedlægges i original eller bekræftet kopi. De skal også vedlægges i en autoriseret oversættelse, medmindre dokumenterne er på norsk, svensk, finsk, islandsk, engelsk eller tysk.

Det er et krav, at alle udenlandske fødselsattester legaliseres i overensstemmelse med den normale procedure for legalisering af familieretlige dokumenter.

Budgetskema

Familieretshuset kan indhente budgetskema, når der er behov for nærmere belysning af de økonomiske forhold. Du kan printe budgetskemaet ud, udfylde det i hånden og sende det elektronisk eller med posten til Familieretshuset.