Ældre nyhed: 20. februar 2024

Ny be­ret­ning fra Rigs­re­vi­sio­nen om det fa­mi­li­e­ret­lige sy­stem

I dag har Rigsrevisionen offentliggjort en beretning til Statsrevisorerne, hvor de har undersøgt sagsforløbet i det familieretlige system.

Rigsrevisionen har undersøgt sagsbehandlingen i det familieretlige system, herunder både Familieretshuset og familieretterne. Baggrunden for undersøgelsen er etableringen af ét samlet familieretligt system, hvor familierne kun skulle henvende sig ét sted uanset sagens indhold.

”Det er helt naturligt, at Rigsrevisionen har valgt at se nærmere på det familieretlige system, når der er etableret en helt ny stor reform og tilført knap en milliard kroner i perioden 2021-2024”, siger Andreas Berggreen, vicedirektør i Familieretshuset og uddyber:

”Vi har haft et godt samarbejde med Rigsrevisionen om rapporten, og Rigsrevisionens perspektiver og analytiske indsigter har gjort os klogere på, hvordan vi kan forbedre vores sagsproduktion. Vi er således enige i mange af Rigsrevisionens konklusioner og har allerede iværksat en række initiativer for at udmønte Rigsrevisionens anbefalinger”.

Familieretshuset arbejder blandt andet med lean for at klargøre processer og optimere arbejdsgange med fokus på borgerens samlede forløb. Det vil også blive understøttet af, at vi er ved at implementere et nyt mødebookingssystem og anvende vores data mere analytisk i styringen af vores sagsproduktion.

”Selvom vi grundlæggende er enige med Rigsrevisionen, er der enkelte konklusioner, der med fordel kan tilføres nogle nuancer i forhold til det, der fremgår af beretningen”, påpeger Andreas Berggreen.

  • Rigsrevisionen forstår sagsbehandlingstid uden registeret aktivitet i Familieretshuset som ren ventetid. Imidlertid vil en sag i en række tilfælde ’ligge stille’ undervejs, så forældrene for eksempel kan afprøve forskellige samværsformer. Der er dermed ikke tale om spildtid for familierne.
  • Rigsrevisionen anfører, at sagsbehandlingstiden på tværs af det familieretlige system er for lang. Nuancen er her, at det er de uafhængige domstole, der tilrettelægger forløbet i familieretten, og at den samlede sagsbehandlingstid ikke er noget, Familieretshuset har indflydelse på.
  • Rigsrevisionen måler Familieretshusets produktivitet som forhold mellem den anvendte tid og antallet af afgørelser. Hermed inddrages ikke, at Familieretshuset i langt højere grad end tidligere skal møde familierne med mægling og forskellige familie- og børnefaglige tiltag og netop forlade den tidligere tilgang, hvor der mest var fokus på at løse tvister ved at træffe afgørelser.

Om undersøgelsen

  • Perioden, som Rigsrevisionen har undersøgt, er fra 1. april 2019 til og med 30. juni 2023.
  • I undersøgelsen indgår Social-, Bolig- og Ældreministeriet, som Familieretshuset er en styrelse under, og Danmarks Domstole.
  • Undersøgelsen bygger bl.a. på løndata og data fra sagsbehandlings- og mødebookingsystemer fra Familieretshuset og Danmarks Domstole (Domstolsstyrelsen).