Hvis du vil sø­ge om et vær­ge­mål

Du kan søge om et værgemål til en person, når der helt konkret er brug for det. Der er normalt kun brug for et værgemål, når man ikke på anden måde kan få den nødvendige hjælp.

Hvornår er det behov for værgemål?

Selvom en person på grund af helbredsforhold ikke længere selv er i stand til at tage hånd om de nødvendige beslutninger i dagligdagen, er det ikke altid nødvendigt med en værge. Det er helt naturligt, at man får hjælp af pårørende og andre nærtstående. Så længe det fungerer godt, er der ikke behov for et værgemål.

Er der imidlertid ingen, der kan hjælpe med dagligdagens beslutninger, eller fungerer det ikke længere i forhold til eksempelvis banken eller kommunen, så er det en anden situation. Det afgørende er, om der er nogle nødvendige beslutninger eller handlinger, der ikke længere kan foretages af eksempelvis pårørende eller nærtstående. Hvis det er tilfældet, kan det være nødvendigt med et værgemål.

Hvem kan søge?

 • Du kan søge om værgemål for dig selv
 • En ægtefælle, børn, forældre, søskende eller andre blandt de nærmeste kan søge
 • Værgen kan søge
 • En fremtidsfuldmægtig eller den, der har indseende/tilsyn med fremtidsfuldmægtigen, kan søge
 • Kommunalbestyrelsen kan søge
 • Regionsrådet kan søge
 • Politidirektøren kan søge

Hvem bliver værge?

I de fleste tilfælde vil det være en pårørende, der bliver beskikket som værge. Er der ingen pårørende, der kan, vil eller evner at påtage sig opgaven, vil vi beskikke en såkaldt fast værge. Det kan også være, at der er uenighed i familien om, hvem der skal være værge. I sådan en situation vil vi ofte også beskikke en fast værge.

En fast værge er en professionel værge, der er antaget af Familieretshuset. En fast værge er typisk værge for flere personer. En fast værge skal have betaling for sit arbejde. Det er normalt den værgede, der selv skal betale den faste værges vederlag.

Samværgemål

Ved et samværgemål er man fortsat myndig og bevarer sin økonomiske handleevne og stemmeret. Samværgemål kan man kun søge til sig selv. Du kan altså ikke søge om det på andres vegne. Et samværgemål kan kun omfatte de økonomiske forhold. Enten alle eller begrænset til bestemte økonomiske forhold.

Ved et samværgemål handler man i fællesskab med sin værge (samværgen). Familieretshuset fører ikke tilsyn med en samværge.

Fratagelse af den retlige handleevne

Når du ansøger om etablering af værgemål, kan du vælge, om personen du søger værgemål for skal fratages den retlige handleevne. Fratagelse af den retlige handleevne er meget indgribende, og vi beder dig læse om fratagelse af den retlige handleevne, før du eventuelt ansøger om det.

Inden du søger

Der er en række oplysninger, du skal have klar, inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet:

 • CPR. nr. på den person, der skal under værgemål
 • informationer om hans/hendes læge, seneste sygehusindlæggelser og eventuelle institutionsophold
 • hvis den, der søges om værgemål for, er gift, skal du undersøge, om der er særeje. Hvis svaret er ja, må du gerne have dokumentation for ægtepagt klar. Det letter sagsbehandlingen
 • hvis du ikke selv ønsker at være værge, og hvis du har et forslag til en anden værge, skal du have den pågældendes CPR-nr. klar
 • foreslår du en anden som værge, skal vedkommende underskrive denne ansøgning. Det foregår ved, at du printer et dokument, der skal underskrives af vedkommende og vedhæftes denne ansøgning, når du er færdig. Du får adgang til dokumentet, når du åbner ansøgningsskemaet
 • Tip: Du kan også få den foreslåede værge til selv at ansøge om værgemålet, hvis den pågældende er en nærtstående.

Sådan behandler vi en værgemålssag

Hvis du klikker på tegningen ovenfor, vises den i større format.

Her kan du hente tegningen i PDF format

Sådan søger du

Klik på 'Ansøg nu'-knappen, og udfyld det digitale ansøgningsskema.

Vær opmærksom på at vælge den rigtige knap, afhængig af om du er borger eller myndighed, eller hvis du vil søge om et samværgemål til dig selv.