Værgens ansvar og opgaver

Når man er udpeget som værge for en borger, kan det være vanskeligt helt at overskue, hvordan man skal varetage opgaven. På denne side kan du læse mere om værgens ansvar og opgaver. Du kan også læse om, hvilke handlinger (dispositioner), der kræver en godkendelse fra Familieretshuset, og hvilke der ikke gør.

Generelt om værgens ansvar og pligter

Værgen skal varetage interesserne for den, der er iværksat værgemål for, og handle på personens vegne i de spørgsmål, som værgemålet omfatter.

Værgen skal sørge for, at indtægterne anvendes til gavn for den, der er iværksat værgemål for, og at formuen bevares og giver rimeligt udbytte.

Værgens adgang til at handle er ikke ubegrænset. Nogle handlinger (økonomiske dispositioner) skal værgen have Familieretshusets forudgående godkendelse af.

Du kan læse mere om værgens opgaver og pligter i Civilstyrelsens Værgevejledning.

Nedenfor kan du desuden læse mere om de væsentligste opgaver og pligter. Du vil også nedenfor finde links og vejledning til, hvordan du i givet fald kan søge om Familieretshusets godkendelse.

Forvaltning af formuen

Hvis værgemålet omfatter en formue på 75.000 kroner eller mere, må værgen ikke lade formuen stå i et almindeligt pengeinstitut. Formuen skal indsættes i en godkendt forvaltningsafdeling.

En forvaltningsafdeling er en særlig afdeling af en bank, som er godkendt af Justitsministeriet til at bestyre midler for blandt andet personer under værgemål.

Se oversigt over godkendte forvaltningsafdelinger på Civilstyrelsens hjemmeside.

Skal midlerne bestyres i en forvaltningsafdeling, vælger værgen selv, hvilken forvaltningsafdeling, man vil benytte. Værgen aftaler med forvaltningsafdelingen, hvordan midlerne investeres. Læs mere ved klik på pilen.

Indtægtsregnskab

Værgen skal føre regnskab over sin administration af de indtægter, værgen modtager for den, der er iværksat værgemål for. Værgen skal sende indtægtsregnskabet til den forvaltningsafdeling, som bestyrer formuen. Er formuen så lille, at den ikke skal være i en godkendt forvaltningsafdeling, skal værgen sende indtægtsregnskabet til Familieretshuset.

Regnskabsåret følger kalenderåret. Værgen skal indsende indtægtsregnskabet inden d. 1. juni året efter. For eksempel skal regnskabet for 2018 være indsendt inden 1. juni 2019.

Værgen skal aflægge regnskab, fordi Familieretshuset fører tilsyn med:

  • at værgen bruger de løbende indtægter til gavn for den, der er iværksat værgemål for
  • at forbruget ikke er urimeligt, og
  • at værgen hos Familieretshuset har fået godkendt de dispositioner, som kræver godkendelse

Brug af indtægt

Som værge kan du som udgangspunkt anvende den værgedes indtægt til gavn for den værgede uden Familieretshusets godkendelse.

Der er dog visse ting (dispositioner), som du skal have vores godkendelse til. Det er typisk mere usædvanlige dispositioner, eller situationer, hvor den værgede skal afholde større udgifter for andre.

Det kan for eksempel være i relation til ledsagelse på ferie. Det kan være gaver, der ligger ud over sædvanlige lejlighedsgaver. Eller det kan være udgifter og/eller tidsforbrug/tjenesteydelser, som du ønsker betaling for af den værgedes midler.

Klik her, hvis du vil søge om vores godkendelse til brug af indtægten.

Brug af formuen

Værgen skal opdele den værgedes midler, så indtægter og formue holdes adskilt.

Værgen skal altid have Familieretshusets forudgående godkendelse til forbrug af formuen. Dette gælder, uanset om formuen står i et almindeligt pengeinstitut eller i en godkendt forvaltningsafdeling. Det gælder uanset hvor stor en del af formuen, der er tale om.

Er formuen placeret i en forvaltningsafdeling, skal værgen sende en ansøgning til forvaltningsafdelingen, hvis der er behov for at bruge en del af formuen. Forvaltningsafdelingen sender så ansøgningen videre til Familieretshuset med yderligere oplysninger til sagen.

Hvis formuen ikke står i en forvaltningsafdeling, skal værgen sende ansøgningen direkte til Familieretshuset.

Familieretshuset vurderer, om der er tale om en relevant disposition, som vil være til gavn for den, der er iværksat værgemål for, også set i forhold til formuens størrelse.

Klik her, hvis du vil søge om vores godkendelse til brug af formuen.

Gaver

Værgen skal have Familieretshusets godkendelse til at give gaver af indtægten, medmindre gaven har en ubetydelig værdi. Gaver af formuen kræver altid Familieretshusets forudgående godkendelse uanset værdi.

Der er ikke fastsat nogen bestemt beløbsgrænse for, hvornår en gave har en ubetydelig værdi. Sædvanlige lejlighedsgaver af indtægten til nære pårørende, som gives i anledningen af eksempelvis jul og fødselsdag, vil normalt ikke kræve Familieretshusets godkendelse. Dette gælder dog kun, hvis den værgede har en god økonomi.

Vi er normalt tilbageholdende med at godkende større gaver. Større gaver kræver normalt en særlig begrundelse. Det kunne for eksempel være, at der - før værgemålet blev iværksat - er givet lignende gaver, eller at gavemodtageren har økonomiske vanskeligheder. Hvis gaven skal gives af formuen, er vi endnu mere tilbageholdende med at godkende gaven.

Du kan søge om Familieretshusets godkendelse vedrørende indtægt her. 

Du kan søge om Familieretshusets godkendelse vedrørende formue her.

Fast ejendom (herunder andelsbolig)

Hvis den, der er under værgemål, skal erhverve fast ejendom, kræver det forudgående godkendelse fra Familieretshuset. Det gælder også, selv om ejendommen helt eller delvist er en gave eller arv.

Vi er normalt tilbageholdende med at godkende køb af fast ejendom. Dette gælder navnlig, hvis køber er mindreårig.

Hvis en fast ejendom, som er omfattet af et værgemål, skal pantsættes eller sælges, kræver det også godkendelse fra Familieretshuset. Det at en fast ejendom sættes til salg skal også godkendes af Familieretshuset.

Se mere om at søge om vores godkendelse til salg af fast ejendom

Ønsker du at bruge indtægt og/eller formue til at købe fast ejendom, kan du søge os om godkendelse via afsnittene om henholdsvis indtægt og formue.

Gældsstiftelse (herunder beboerindskudslån)

En værge skal altid have Familieretshusets godkendelse, hvis det er nødvendigt at stifte gæld på den værgedes vegne.

Det betyder, at eksempelvis beboerindskudslån skal godkendes af Familieretshuset.

Klik her, hvis du ønsker Familieretshusets godkendelse.

Usædvanlige dispositioner

Værgen skal have Familieretshusets forudgående godkendelse til enhver usædvanlig disposition.

Usædvanlige dispositioner kan f.eks. være:

  • Hvis en fast ejendom skal sættes til salg
  • Større forbrug af indtægten
  • Salg af effekter af større værdi
  • Indgåelse af forlig med eksempelvis et forsikringsselskab

Klik her, hvis du vil søge vores godkendelse.

Flere ansøgninger på én gang

Som værge kan det være nødvendigt at søge Familieretshuset om godkendelse af flere forskellige ting (dispositioner) på samme tid.

Hvis du vil søge om flere ting på samme tid, vil vi anbefale, at du søger via den tekst, som passer bedst med det meste af det, du vil søge om. Ellers vælger du blot den, der forekommer mest relevant.

Hvis du søger om flere ting, er det vigtigt, at det tydeligt fremgår, og at der er en tydelig beskrivelse af de forskellige ansøgninger/dispositioner. Husk at vedlægge det relevante materiale for alle de forskellige ansøgninger.