Mindreårige

Mindreårige, det vil sige personer under 18 år, der ikke har indgået ægteskab, er under værgemål. Disse børn og unge er umyndige. Her kan du læse om, hvad det har af økonomisk betydning, at være mindreårig. Du kan også læse om, hvad man som værge (forældre) til en mindreårig skal være opmærksom på.

Værgemål for børn og unge

Mindreårige, det vil sige personer under 18 år, der ikke har indgået ægteskab, er under værgemål. Disse børn og unge er umyndige, og det betyder:

  • at de ikke gyldigt kan indgå økonomiske aftaler
  • at det er værgerne, der handler på deres vegne i økonomiske spørgsmål

Når den unge bliver 15 år, er der en række handlinger (dispositioner), som den unge selv kan foretage. Den unge råder på det tidspunkt selv over det, de har tjent ved eget arbejde.

Når den unge er fyldt 15 år, kan værgen med Familieretshusets godkendelse tillade, at den unge på egen hånd driver selvstændig virksomhed.

Hvem er værge for mindreårige?

Den, der har forældremyndigheden over den mindreårige, er værge. Er der fælles forældremyndighed, er begge forældremyndighedsindehavere værger og handler sammen på den mindreåriges vegne.

Er værgerne uenige om en økonomisk beslutning, træffer Familieretshuset afgørelse.

Hvis værgen misbruger sin stilling eller i øvrigt viser sig uegnet til hvervet, eller hvis det er nødvendigt af hensyn til den mindreårige, kan Familieretshuset fratage den, der har forældremyndigheden, den økonomiske del af forældremyndigheden (værgemålet).

Hvis forældrene har fælles forældremyndighed, og den ene af forældrene kommer under værgemål efter reglerne om værgemål for voksne, eller får frataget værgemålet, er den anden af forældrene værge alene for den mindreårige.

Den mindreåriges midler

Værgerne (normalt forældrene) for et mindreårigt barn, skal altid have Familieretshusets forudgående godkendelse til forbrug af den mindreåriges formue. Dette kan f.eks. være, hvis den mindreårige har fået en erstatning eller arv.

Det gælder dog ikke de midler, som den mindreårige har modtaget i gave eller til fri rådighed som friarv ved testamente, eller som den mindreårige efter det fyldte 15. år har tjent ved eget arbejde.

Har barnet/den unge på anden måde indtægter, eksempelvis i form af afkast og udbytte af formue, kan forældre som værger for barnet i passende omfang anvende disse indtægter til forsørgelse af barnet.

Se dog nedenfor om forbrug af indtægt og formue.

Forvaltning af formuen

Hvis den mindreårige har en formue, der er omfattet af værgemålet, på mindre end 75.000 kr., skal værgerne (forældrene) indsætte formuen på en konto i et pengeinstitut. Kontoen skal være oprettet i barnets navn og være påtegnet om, at den er inddraget under værgernes forvaltning.

Hvis formuen er på 75.000 kroner eller mere, må værgen ikke lade formuen stå i et almindeligt pengeinstitut. Formuen skal indsættes i en godkendt forvaltningsafdeling.

En forvaltningsafdeling er en særlig afdeling af en bank, som er godkendt af Justitsministeriet til at bestyre midler for blandt andet personer under værgemål.

Se oversigt over godkendte forvaltningsafdelinger på Civilstyrelsens hjemmeside. 

Skal midlerne bestyres i en forvaltningsafdeling, vælger værgen selv, hvilken forvaltningsafdeling, man vil benytte. Værgen aftaler med forvaltningsafdelingen, hvordan midlerne investeres.

Brug af indtægt

Børn og unge kan selv råde over midler, som de har fået i gave eller til fri rådighed som friarv ved testamente. Er den unge fyldt 15 år, råder pågældende desuden selv over de penge, han/hun har tjent ved eget arbejde.

Har barnet/den unge på anden måde indtægter, eksempelvis i form af afkast og udbytte af formue, kan forældre som værger for barnet i passende omfang anvende disse indtægter til forsørgelse af barnet.

I skal dog ansøge om Familieretshusets godkendelse, hvis I ønsker at anvende indtægten på andre end barnet, eksempelvis i form af at barnet skal betale husleje, give gaver ud over sædvanlige lejlighedsgaver eller på anden måde, hvor indtægten ikke direkte kommer barnet til gode.

Brug af formue

Har den mindreårige en formue, kan han/hun eller forældrene ikke bruge af formuen uden Familieretshusets forudgående godkendelse. Det betyder, at man som forældremyndighedsindehaver og dermed værge, skal ansøge Familieretshuset om godkendelse, hvis man ønsker at anvende sådanne midler til forsørgelse af sit barn.

Det gælder uanset om man ønsker at anvende midlerne til betaling af efterskoleophold, konfirmation eller andet.

Forældre kan som værger for deres mindreårige barn normalt ikke få godkendt forbrug af formue til betaling af udgifter til barnets almindelige forsørgelse, f.eks. til mad, tøj, bolig og fritidsaktiviteter. Dette skyldes, at forældre har forsørgelsespligt over for deres barn og derfor som hovedregel selv skal afholde sådanne udgifter.

Selvstændig erhvervsvirksomhed

Værgerne for en mindreårig kan, med Familieretshusets godkendelse, tillade, at den mindreårige på egen hånd udøver selvstændig virksomhed.

Den mindreårige skal være mindst 15 år for at få godkendelse til at drive selvstændig virksomhed.

Det er værgerne, der kan søge Familieretshuset om godkendelse. Der skal sendes en skriftlig ansøgning, som begge værger og den mindreårige skal underskrive.

Tilladelsespraksis er restriktiv, og afgørelsen træffes efter et konkret skøn.

En tilladelse forudsætter normalt, at den mindreårige har en uddannelse, som er relevant i forhold til virksomheden. Virksomheden må ikke medføre større økonomisk risiko for den mindreårige. Endvidere skal overvejelser, undersøgelser og planlægning være tilstrækkelig fyldestgørende til, at alle risici kan overskues. Virksomhedsformen er også af betydning. For eksempel tillades et I/S normalt ikke.

Handicapbil

Er man værge (forældre) til en mindreårig, der er bevilget støtte til handicapbil af kommunen, skal man have Familieretshuset godkendelse til erhvervelse af bilen samt optagelse af et eventuelt lån i den forbindelse.

Godkendelse af lejekontrakt

Det er ikke sædvanligt, at man som mindreårig skal leje egen bolig. Derfor skal man som værge (forældre) til en mindreårig, der skal leje egen bolig have Familieretshusets godkendelse af lejekontrakten. Lejekontrakten er ikke gyldig uden Familieretshusets godkendelse.

Andre handlinger (dispositioner)

Som forældre eller værge for en mindreårig kan der opstå mange situationer, som man skal forholde sig til, Nogle af disse kan betyde, at man skal have Familieretshuset godkendelse, inden man kan foretage sig yderligere.

Det kan for eksempel være, at den mindreårige skal give arveafkald eller ejer effekter af større værdi, der skal sælges, eller det kan være forlig med et forsikringsselskab, der skal indgås. I så fald skal man sende en ansøgning om godkendelse til Familieretshuset.

Flere ansøgninger på én gang

Som værge kan det være nødvendigt at søge Familieretshuset om godkendelse af flere forskellige ting (dispositioner) på samme tid.

Hvis du vil søge om flere ting på samme tid, vil vi anbefale, at du søger via den tekst, som passer bedst med det meste af det, du vil søge om. Ellers vælger du blot den, der forekommer mest relevant.

Hvis du søger om flere ting, er det vigtigt, at det tydeligt fremgår, og at der er en tydelig beskrivelse af de forskellige ansøgninger/dispositioner. Husk at vedlægge det relevante materiale for alle de forskellige ansøgninger.

Klage

Du kan klage over Familieretshusets afgørelser vedrørende værgemål til Civilstyrelsen.

Du kan kun klage over en afgørelse, hvis du er part i sagen.

Du kan sende klagen til Familieretshuset. Vi sender så klagen videre til Civilstyrelsen sammen med sagens akter. Sender du klagen direkte til Civilstyrelsen, vil Civilstyrelsen bede Familieretshuset om at få tilsendt sagens akter.

Der gælder ingen klagefrist i forhold til klager til Civilstyrelsen.

Hvis du vil vide mere

Se reglerne

Har du brug for yderligere oplysninger, så kontakt Familieretshusets Borgerinformation på 72 56 70 00.