Generelt om værgemål

Nogle personer kan på grund af deres helbred ikke træffe beslutninger om deres økonomi eller deres personlige forhold, eksempelvis om de skal flytte. De kan derfor have behov for, at andre træffer beslutningerne for dem. Familieretshuset kan iværksætte værgemål for personer, der har behov for det. Den pågældende person får en værge, der kan træffe de nødvendige beslutninger på vedkommendes vegne. Familieretshuset fører i de fleste tilfælde tilsyn med værgen.

Hvad betyder værgemål?

Når der etableres værgemål for en person, betyder det, at personen får en værge, som handler på vedkommendes vegne i de spørgsmål, der er omfattet af værgemålet.

Ved langt de fleste værgemål er personen stadigvæk myndig og kan derfor også selv handle. Personen har også stadigvæk stemmeret.

Men i nogle tilfælde kan det være nødvendigt at beskytte personen mod at blive udnyttet eller mod, at den pågældende indgår uheldige aftaler, for eksempel køber alt for dyre ting, som han eller hun slet ikke har brug for.

I disse situationer kan personen helt eller delvist få frataget sin (økonomiske) retlige handleevne. Det betyder, at personen ikke kan indgå gyldige økonomiske aftaler eller ikke vedrørende alle forhold kan indgå gyldige økonomiske aftaler.

Hvis personen helt er frataget den retlige handleevne, har det den virkning, at den pågældende er umyndig.

Når man bliver umyndig, mister man sin ret til at stemme ved valg til Folketinget. Værgen kan ikke overtage stemmeretten. Man kan fortsat stemme ved kommunalvalg, valg til regionsrådet og valg til Europaparlamentet.

Hvem kan få en værge?

Der er en række betingelser, der skal være opfyldt, for at en person kan få en værge.

1) Hvis den pågældende ikke selv kan søge om at få en værge - og sådan er det oftest - er det de strengeste betingelser, der gælder.

Personen skal have en sindssygdom (herunder svær demens), være psykisk udviklingshæmmet eller have anden form for alvorligt svækket helbred. Dette skal gøre, at den pågældende ikke kan træffe beslutninger for sig selv.

Personen skal desuden have et aktuelt behov for en værge. Det er nemlig ikke alle, der opfylder de helbredsmæssige betingelser, der har behov for en værge.

2) Hvis personen selv søger om at få en værge, er betingelserne for at iværksætte et værgemål ikke helt så strenge.

I den situation kan Familieretshuset iværksætte værgemål, hvis den pågældende på grund af sygdom eller stærkt svækket tilstand er uegnet til at administrere sin økonomi. Sådan et værgemål kan altså kun omfatte økonomiske forhold.

Det er også her en betingelse, at der er et aktuelt behov for en værge.

3) Endelig er der en særlig form for værgemål, som kaldes økonomisk samværgemål. Det skal man også selv søge om. Betingelserne for at iværksætte et økonomisk samværgemål er de mindst strenge.

Man kan søge om et samværgemål, hvis man har brug for hjælp til at administrere sin økonomi. Behovet for hjælp skal skyldes, uerfarenhed, svækket helbred eller lignende tilstand.

Et økonomisk samværgemål forudsætter, at personen fungerer så godt, at den pågældende kan samarbejde med sin samværge om økonomien. Derfor fører Familieretshuset heller ikke tilsyn med samværgemål.

Behov for værgemål

For at få en værge skal man have et aktuelt behov.

Det betyder, at der skal være nødvendige opgaver og beslutninger, der ikke kan træffes eller gennemføres, på grund af de helbredsmæssige forhold. Hvis den nødvendige hjælp på betryggende vis kan ydes af familien eller andre nærtstående, er det normalt ikke nødvendigt at få en værge.

Eksempler på behov for værgemål kan være:

 1. Banken vil ikke længere acceptere, at borger modtager hjælp til sin økonomi uden legitimation i form af en værgebeskikkelse.
 2. Kommunen vil ikke længere acceptere, at man som pårørende hjælper borger med at søge ydelser efter sociallovgivningen.
 3. Der er behov for at hjælpe borger med at klage over en afgørelse, men klagemyndigheden vil ikke acceptere, at man hjælper borger, når man ikke er værge.
 4. Borger skal flytte i botilbud, men kan ikke selv skrive under på en lejekontrakt – måske skal der også sælges en ejendom i forbindelse med flytningen.

Det afgørende er således, at der nu er opstået en situation, hvor borgers interesser ikke kan varetages uden et værgemål.

Hvor omfattende må et værgemål være?

Et værgemål må ikke omfatte mere end højst nødvendigt.

Når der iværksættes værgemål for en person, er det et indgreb i den personlige frihed, fordi værgen kan træffe beslutninger på vedkommendes vegne.

Et værgemål kan begrænses til at omfatte præcist det, der er behov for i den konkrete situation. Det kan for eksempel omfatte formuen, salg af fast ejendom eller de nødvendige personlige og økonomiske beslutninger i forbindelse med en planlagt flytning til plejehjem.

Hvis der efterfølgende sker noget, så der ikke længere er behov for, at værgemålet omfatter helt så meget, eller at der bliver behov for, at værgemålet omfatter endnu mere, skal værgemålet ændres. Det forudsætter som regel, at nogen gør Familieretshuset opmærksom på det, men hvis Familieretshuset selv bliver opmærksom på det ændrede behov, kan vi også selv tage initiativ til at ændre værgemålet.

Hvem kan søge?

 • Man kan søge om værgemål for sig selv.
 • En ægtefælle, børn, forældre, søskende eller andre blandt de nærmeste kan søge.
 • Værgen eller en særlig værge kan søge.
 • En fremtidsfuldmægtig eller den, der har indseende med fremtidsfuldmægtigen, kan søge.
 • Kommunalbestyrelsen kan søge.
 • Regionsrådet kan søge.
 • Politidirektøren kan søge.

Andre blandt de nærmeste kan eksempelvis være andre familiemedlemmer, en samlever, eller en kæreste. I mangel af nærtstående familie kan det også være en rigtig god ven eller en nabo, som man har et meget nært forhold til. Det væsentlige er, at der er tale om en person, som man har en tæt relation til og som kender én godt.

Læs mere om værgens ansvar og opgaver.

Se oplysninger