Hvis du vil etablere værgemål

En borger, der ikke længere selv på betryggende vis kan træffe de nødvendige beslutninger i dagligdagen, kan have brug for en værge.

Inden du som myndighed søger om etablering af værgemål, skal du dog lige overveje, om dagligdagen trods alt fungerer, ved at familien eller andre nærtstående hjælper til – eventuelt via en fuldmagt.

Du bør også overveje, om det måske kun er et mere begrænset værgemål, der er brug for, eksempelvis et værgemål i forbindelse med salg af bolig eller optagelse i plejebolig.

Ansøg om værgemål

Du kan som kompetenceperson søge om et værgemål til en borger, når der helt konkret er brug for det. Der er normalt kun brug for et værgemål, når man ikke på anden måde kan få den nødvendige hjælp.

Hvem kan søge?

  • en borger kan søge om værgemål for sig selv
  • en ægtefælle, børn, forældre, søskende eller andre blandt de nærmeste kan søge
  • værgen eller en særlig værge kan søge
  • en fremtidsfuldmægtig eller den der fører tilsyn med fremtidsfuldmægtigen
  • kommunalbestyrelsen kan søge. I praksis en kompetenceperson i kommunen
  • regionsrådet kan søge. I praksis en kompetenceperson i regionen
  • politidirektøren kan søge.

Kompetenceperson

Hvis ansøgningen ikke udfærdiges og indsendes af kompetencepersonen (se ”Hvem kan søge?), skal kompetencepersonen underskrive ansøgningen.

Den kompetenceperson hos myndigheden, der er udpeget til at godkende og underskrive ansøgninger om værgemål, godkender ansøgningen ved hjælp af en underskrift på et særligt dokument. Der er adgang til dokumentet, når du åbner ansøgningsskemaet. Dokumentet underskrives, scannes og vedhæftes ansøgningen.

Inden du søger

Der er en række oplysninger, du skal have klar, inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet:

Hvornår er der behov for et værgemål?

Selvom man på grund af helbredsforholdene ikke længere selv er i stand til at tage hånd om de nødvendige beslutninger i dagligdagen, er det ikke altid nødvendigt med en værge. Det er helt naturligt, at man får hjælp af pårørende og andre nærtstående. Så længe det fungerer godt, er der ikke behov for et værgemål.

Er der imidlertid ingen, der kan hjælpe med dagligdagens beslutninger, eller fungerer det eksempelvis ikke længere i forhold til banken eller kommunen, så kan man overveje at søge om et værgemål.

Fratagelse af den retlige handleevne

Hvis du søger om hel eller delvis fratagelse af den retlige (økonomiske) handleevne, skal retten behandle ansøgningen. I så fald skal du gå til www.domstol.dk, eller benytte dette direkte link: www.minretsag.dk og sende ansøgningen direkte til retten.

Hvem bliver værge?

I de fleste tilfælde vil det være en pårørende, der bliver beskikket som værge. Er der ingen pårørende der kan, vil eller evner at påtage sig opgaven, vil vi beskikke en såkaldt fast værge. Det kan også være, at der er uenighed i familien om, hvem der skal være værge. I sådan en situation vil vi ofte også beskikke en fast værge.

En fast værge er en professionel værge, der er antaget af Familieretshuset. En fast værge er typisk værge for flere personer.

Værgens opgaver og pligter

En værge skal varetage interesserne for den, der er under værgemål. Værgen handler på personens vegne i forhold til det, som værgemålet omfatter.

En værge skal sørge for, at indtægter og formue anvendes til gavn for den, der er under værgemål.

Familieretshuset fører normalt tilsyn med værgen. Det betyder blandt andet, at nogle handlinger forudgående skal godkendes af Familieretshuset. Det betyder også, at værgen skal føre regnskab over sin administration af den værgedes indtægter.