Hvis du vil etablere et værgemål

Der er mange overvejelser, når en nærtstående ikke længere selv kan træffe de nødvendige beslutninger i dagligdagen. Måske fungerer dagligdagen trods alt ved, at I hjælper hinanden – eventuelt via en fuldmagt. Måske er der brug for at få udpeget en værge, der kan hjælpe med alle økonomiske og personlige forhold? Måske er der kun brug for hjælp i særlige tilfælde – fx i forbindelse med salg af bolig?

Du kan søge om et værgemål til en nærtstående, når der helt konkret er brug for det. Der er normalt kun brug for et værgemål, når man ikke på anden måde kan få den nødvendige hjælp.

Hvem kan søge?

  • du kan søge om værgemål for dig selv
  • en ægtefælle, børn, forældre, søskende eller andre blandt de nærmeste kan søge
  • værgen eller en særlig værge kan søge
  • en fremtidsfuldmægtig eller den, der fører tilsyn med fremtidsfuldmægtigen, kan søge
  • kommunalbestyrelsen kan søge
  • regionsrådet kan søge
  • politidirektøren kan søge.

Inden du søger

Der er en række oplysninger, du skal have klar, inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet:

Hvornår er der behov for et værgemål?

Selvom en borger på grund af helbredsforholdene ikke længere selv er i stand til at tage hånd om de nødvendige beslutninger i dagligdagen, er det ikke altid nødvendigt med en værge. Det er helt naturligt, at man får hjælp af pårørende og andre nærtstående. Så længe det fungerer godt, er der ikke behov for et værgemål.

Er der imidlertid ingen, der kan hjælpe med dagligdagens beslutninger, eller fungerer det ikke længere i forhold til eksempelvis banken eller kommunen, så kan det være en god idé at søge om et værgemål.

Hvis du vil søge om samværgemål

Ved et samværgemål er du fortsat myndig og bevarer din økonomiske handleevne og stemmeret. Du kan kun søge samværgemål for dig selv. Andre kan altså ikke søge om det på dine vegne. Et samværgemål kan kun omfatte dine økonomiske forhold. Enten alle eller begrænset til bestemte økonomiske forhold.

Ved et samværgemål handler du sammen med samværgen. Familieretshuset fører ikke tilsyn med en samværge.

Fratagelse af den retlige handleevne

Hvis du søger om hel eller delvis fratagelse af den retlige (økonomiske) handleevne, skal retten behandle ansøgningen. I så fald skal du gå til www.domstol.dk, eller benytte dette direkte link: www.minretsag.dk og sende ansøgningen direkte til retten.

Hvem bliver værge?

I de fleste tilfælde vil det være en pårørende, der bliver beskikket som værge. Er der ingen pårørende, der kan, vil eller evner at påtage sig opgaven, vil vi beskikke en såkaldt fast værge. Det kan også være, at der er uenighed i familien om, hvem der skal være værge. I sådan en situation vil vi ofte også beskikke en fast værge.

En fast værge er en professionel værge, der er antaget af Familieretshuset. En fast værge er typisk værge for flere personer.

Værgens opgaver og pligter

En værge skal varetage interesserne for den, der er under værgemål. Værgen handler på personens vegne i forhold til det, som værgemålet omfatter.

Ved et økonomisk værgemål skal værgen sørge for, at indtægter og formue anvendes til gavn for den, der er under værgemål. Familieretshuset fører normalt tilsyn med værgen. Det betyder blandt andet, at nogle handlinger forudgående skal godkendes af Familieretshuset, og at værgen skal føre regnskab over sin administration af den værgedes indtægter.