Ældre nyhed: 28. marts 2019

Nyt Familieretshus: Det handler om at finde de bedste løsninger for familierne

Mandag 1. april slår Familieretshuset dørene op. Familieretshuset er en ny myndighed under Børne- og Socialministeriet og erstatter Statsforvaltningen. Opgaven for Familieretshuset er at behandle sager, som handler om familien i bred forstand.

Familieretshuset møder borgerne i livssituationer, som ofte vil være svære eller omvæltende. For eksempel når man adopterer et lille barn og bliver en ny familie, når internationale par vil giftes, når et nærtstående familiemedlem skal have en værge, eller når samlivet går i stykker, og man skal finde ud af at være en ny familie hver for sig.

På alle områder er det Familieretshusets mål at finde de løsninger, der er bedst for hver enkelt familie.

Familieretshuset er en del af et nyt system

Familieretshuset er en del af et nyt skilsmissesystem, som skal sikre bedre forløb for børn og forældre. Det nye familieretlige system skal give familierne en mere helhedsorienteret løsning, så de kun skal henvende sit ét sted. Samtidig er der tale om en reform, som i højere grad end nogensinde før sætter barnet i centrum.

Børneenheden er central i Familieretshuset

Centralt i Familieretshuset er børneenheden. Skilsmisser og familiebrud kan være meget belastende for børn, og derfor er hensynet til barnet altafgørende i det nye system, og der skal være fokus på barnets trivsel gennem hele forløbet.

I Familieretshuset oprettes en særlig børneenhed, som tager hånd om barnet og sørger for, at barnet altid har en fast voksen at snakke med eller spørge til råds. I enheden er der børnesagkyndige, der sørger for, at barnet bliver inddraget tidligt og så skånsomt som muligt.

Børnene får også deres egen hjemmeside, hvor de kan søge hjælp og viden og høre andre børn fortælle om det, der er svært. 
www.migimidten.dk

SES – Forældre skal lære at samarbejde for børnenes skyld

Det nye familieretlige system betyder også, at det bliver et krav, at forældre med børn under 18 år skal gennemgå en tre måneder lang refleksionsperiode og et obligatorisk digitalt forløb, når de søger om direkte skilsmisse.

Refleksionsperioden er tænkt som en mulighed for, at forældre kan reflektere over, hvorvidt de ønsker en skilsmisse og i givet fald, hvordan de bedst kan passe på deres børn og fortsætte det fælles forældreskab.

Det digitale forløb ”SES – For børnenes skyld” (SES – Samarbejde Efter Skilsmisse) skal give forældre viden om bruddets betydning for barnet og redskaber til, hvordan de bedst støtter barnet i situationen.

Screening skal sikre, at familier får de rigtige tilbud

I Familieretshuset er det vigtigt, at det nye system tilpasser sig familiernes behov – og ikke omvendt. Derfor bliver alle sager screenet, så den enkelte families behov mødes på den rigtige måde. Screeningen sker automatisk i forbindelse med ansøgningen, hvor svarene på en række spørgsmål viser, hvilke problemer og behov familien har.

Når Familieretshuset har modtaget henvendelsen, er det altid en familieretlig medarbejder med særlig viden om Familieretshusets tilbud og sagsbehandling, der kigger på ansøgningen og vurderer, hvilket forløb der er mest relevant i sagen.

Sager i Familieretshuset deles i tre spor:

  • Aftaleregistrering: De enkle sager, som primært handler om registrering af aftaler.
  • Familiemægling: Her mødes familierne blandt andet med rådgivning, konflikthåndtering og forældrekurser.
  • Familieretlig udredning: Sagerne oplyses i Familieretshuset og afgøres af familieretten.

De mest komplekse sager skal afgøres i retten

Det nye familieretlige system består af to dele: Familieretshuset og familieretten, som ligger i byretterne.

Alle sager starter i Familieretshuset, som bl.a. sørger for oplysning af sagen, belysning af barnets perspektiv og tilbyder familierne konflikthåndtering. De mere komplekse sager, eller sager som ikke kan afgøres i Familieretshuset, sendes videre til familieretten.

I familieretten træffer en dommer afgørelser i de sager, hvor konflikten kan være stor, og hvor der også er andre problemer i familien som fx vold eller misbrug.

Familieretten er desuden ankeinstans for alle afgørelser truffet i Familieretshuset.

Domstolenes tegning af familieretssystemet