Ældre nyhed: 13. juli 2022

Ny prak­sis for do­ku­men­ta­tion for samvæ­ret ved­rø­ren­de bør­ne- og un­gey­del­se

Det er ikke længere muligt, at dokumentere samvær via afgørelser fra Familieretshuset, hvis afgørelsen alene er truffet, for at dokumentere samvær.

I januar 2022 trådte en ny lov i kraft om, at børne- og ungeydelsen som udgangspunkt deles lige mellem forældrene, hvis de har fælles forældremyndighed.

Hvis forældre ønsker at ændre udbetalingen af børne- og ungeydelsen, skal forældrene over for Udbetaling Danmark kunne dokumentere, hvordan samværet med barnet er fordelt. Hidtil har Familieretshuset truffet afgørelser om dokumentation for samværet til brug for ændring af udbetaling af børne- og ungeydelsen.

Familieretten har nu afsagt en dom, der ophæver afgørelse om dokumentation for samvær alene til brug for ændring af udbetaling af børne- og ungeydelsen. Familieretten har samtidigt henvist til, at Familieretshuset ikke har mulighed for at træffe disse afgørelser.

På den baggrund har Familieretshuset ændret sin praksis sådan, at vi ikke længere træffer afgørelser, der alene dokumenterer samværet til brug for ændring af udbetalingen.

Familieretshuset har orienteret Udbetaling Danmark om vores ændrede praksis.

Hvis der er spørgsmål til Udbetaling Danmarks afgørelser om ændring af ligedelingen på baggrund af en afgørelse, som Familieretshuset har truffet, må vi henvise til at kontakte Udbetaling Danmark.

Her kan du læse mere om de nye regler for børne- og ungeydelse.

Der kan ikke længere søges om at få truffet denne type afgørelse.