18. januar 2021

Nogle fysiske adoptionsmøder genoptages – også andre fysiske møder gennemføres fortsat

Fra uge 3 gennemføres fysiske fase 3-møder i forbindelse med adoptioner, og Familieretshusets skranker er igen bemandet. Fra uge 4 gennemføres også fysiske møder i forbindelse med stedsbarns- og familieadoption.

Det er nødvendigt, at genoptage fysiske fase 3-møder i forbindelse med adoptioner for at sikre godkendelse af et tilstrækkeligt antal godkendte adoptanter til, at danske børn kan bortadopteres. I sager om familie- og stedbarnsadoptioner, er det nødvendigt at genoptage de fysiske møder, fordi børn i disse sager lever i en juridisk uafklaret familiesituation, hvor den person, som barnet anser for sin mor eller far ikke er det i juridisk forstand.

Familieretshuset afholder fortsat møder på langt de fleste områder – men visse møder omlægges eller aflyses foreløbigt frem til 7. februar 2021.

Familieretshuset gennemfører møder i de mest kritiske sager. Sager, der er kritiske i den forstand, at børn eller borgere befinder sig i en svært belastende situation.

Familieretshuset lægger dog vægt på at reducere antallet af borgeres fysiske fremmøde mest muligt. Hvor det er muligt, omlægges derfor møder midlertidigt til andre platforme – telefon eller video. Aflysning sker midlertidigt, og det sker kun i sager, hvor en lidt forlænget sagsbehandlingstid vurderes at være rimelig set i lyset af situationen med covid-19.

Borgere, der får omlagt eller aflyst et møde, bliver direkte kontaktet af Familieretshuset snarest. Borgere bedes derfor holde øje med beskeder i e-Boks.

Fysiske møder, der fortsat afholdes:

 • Familiemæglingsmøder
 • Familieretlige udredningsmøder
 • Overvåget samvær
 • Børnesamtaler, herunder kontaktpersonsamtaler
 • Værgemålsmøder
 • Fase 3-møder i adoptionssager
 • Møder i stedsbarns- og familieadoptionssager

Derudover foretager Familieretshuset løbende en individuel vurdering af konkrete sager, hvor børn er i akut eller aktuel fare og derfor kræver, at der holdes møde. Der vil også ud fra en konkret individuel vurdering kunne afholdes enkelte konfliktmæglinger.

Fysiske møder bliver afholdt med en række forholdsregler, der skal forhindre smittespredning. Se mere her: https://familieretshuset.dk/om-familieretshuset/forholdsregler-naar-du-skal-til-moede-i-familieretshuset

Aktiviteter, der omlægges til andre platforme

 • Børnesagkyndig rådgivning omlægges fra den 21. december 2020 i første omgang til telefonmøder
 • Vilkårsforhandlinger omlægges fra 4. januar 2021 løbende til videomøder
 • Ud fra en konkret individuel vurdering omlægges nogle familiemæglingsmøder løbende til videomøder
 • Fase 1-møder i adoptionssager og opfølgningsmøder ved fremmedadoption omlægges så vidt muligt til telefonmøder.

Aktiviteter, der er midlertidigt aflyst

 • Åben konfliktmægling
 • Børnegrupper inkl. for- og eftersamtaler med forældre
 • Forældrekurser
 • Faderskabsmøder
 • Møder om fremtidsfuldmagter.

Der kan derudover ske aflysning af konkrete møder pga. test eller isolation af medarbejdere i Familieretshuset. Aflyste møder vil snarest muligt blive booket igen. Indkaldelse vil ske via e-Boks.