26. marts 2019

Familiesager flyttes automatisk fra Statsforvaltningen

Mandag 1. april åbner Familieretshuset – og samtidig lukker Statsforvaltningen.

Familieretshuset overtager en stor del af Statsforvaltningens opgaver. Det betyder, at hvis du per 1. april 2019 har en igangværende sag hos Statsforvaltningen, så flytter din sag automatisk med over i Familieretshuset.

Du skal ikke selv gøre noget i den forbindelse.

Efter 1. april 2019 vil alle sager blive behandlet efter reglerne i Familieretshuset, og både børn og forældre vil få de tilbud, som Familieretshuset har – uanset hvor og hvornår sagen er startet.

Skiftet til Familieretshuset betyder blandt andet, at børn får mulighed for at få tilknyttet en kontaktperson, hvis der er behov for en voksen at støtte sig til i processen.

Alle ’gamle’ aftaler gælder stadig

Alle aftaler indgået før 1. april fortsætter uændret. Det samme gælder for de afgørelser, som Statsforvaltningen har truffet før 1. april 2019.

Hvis du ønsker at ændre en aftale eller få en afgørelse ændret, kan du og den anden forælder indgå en ny aftale eller rette henvendelse til Familieretshuset, hvis I ikke er enige.

Sagsbehandlingstiden kan blive forlænget

I forbindelse med overgangen fra Statsforvaltningen til Familieretshuset, kan sagsbehandlingstiden i en periode være længere på grund af strukturændringerne.

Statsforvaltningen overdrager opgaver

Det bliver Familieretshusets opgave at behandle sager, som handler om familien i bred forstand. Det betyder blandt andet, at Familieretshuset IKKE længere varetager opgaver på følgende områder, idet de er givet videre til andre myndigheder:

Per 1. januar 2019

  • Klager over kommunernes afgørelser efter byggeloven (Erhvervsministeriet)
  • Anmeldelse af kandidater (Økonomi- og indenrigsministeriet)

Per 1. april 2019

  • EU-opholdsbeviser, ophold til udenlandske adoptivbørn, indfødsret (Udlændinge- og Integrationsministeriet)
  • Vurdering af forældreegnethed ifm. assisteret reproduktion (Region Syddanmark)
  • Stiftsøvrigheden (Økonomi- og indenrigsministeriet)
  • Hegnssyn (Miljø- og fødevareministeriet) - Landbrugsstyrelsen, telefon 33 95 80 00
  • Sager om skel (Geodatastyrelsen), telefon 72 54 50 00
  • Klager over master til radiokommunikation (Energistyrelsen)